25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2020

Op 16 december 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de aangekondigde verbeteringen aan het asbeststelsel.1 Met deze brief stel ik u op de hoogte van de opening van het Validatie- en Innovatiepunt op 2 juni 2020.

Ik heb het RIVM opdracht gegeven om dit onafhankelijke orgaan te organiseren en te faciliteren. Partijen die innovaties hebben ontwikkeld in de asbestsanering kunnen het VIP verzoeken om die te beoordelen, waarna het VIP adviseert over opname van de betreffende innovatie of werkmethode in SMArt: de tool die op dit moment gebruikt wordt om de risicoklasse en de bijbehorende maatregelen bij asbestsanering te bepalen.2 Op deze manier worden nieuwe werkmethoden of innovaties gevalideerd voor landelijke toepassing.

Het VIP bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en onafhankelijke experts in verschillende vakgebieden, zoals blootstellingsdeskundigen, veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. Binnen het VIP heeft TNO een centrale rol en neemt deel aan de beoordeling tenzij zij (eerder) zijn betrokken bij een verzoek dat bij het VIP door een partij is ingediend (bijvoorbeeld als TNO voor die partij ten behoeve van dat specifieke verzoek, metingen heeft uitgevoerd).

Met de opening van het VIP is er ook behoefte aan een duidelijke route voor het verwerken van VIP-adviezen in SMArt. Daartoe heb ik een convenant gesloten met Ascert, de certificatiestichting asbest en de huidig beheerder van SMArt. In dit convenant wordt geregeld dat Ascert in opdracht van SZW SMArt aanpast als gevolg van een door het VIP uitgebracht advies.

Met dit convenant wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Von Martels3. De uiteindelijke volledige uitvoering van deze motie wordt gerealiseerd met de ontwikkeling van een geheel nieuw instrument met werktitel «SMArt-nieuwe stijl».

Daarbij worden de verantwoordelijkheden en rollen vooraf helder geduid.

SZW zal finaal zeggenschap hebben over alle inhoud van SMArt-nieuwe stijl, TNO adviseert, naast VIP, op het wetenschappelijk vlak. Dit instrument wordt momenteel ontwikkeld.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstuk 25 834, nr. 166

X Noot
2

Beoordelingsverzoeken kunnen worden ingediend op www.vipasbest.nl

X Noot
3

Kamerstuk 35 300 XV, nr. 89

Naar boven