Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025834 nr. 167

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2020

In mijn brief van 14 oktober 2019 (Kamerstuk 25 834, nr. 165) heb ik u geïnformeerd over de vervolgaanpak van asbestdaken. Deze aanpak komt er op neer dat een aantal provincies, gemeenten, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen samenwerken om de reeds in gang gezette aanpak van saneringen van asbestdaken voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren. Deze partijen willen eigenaren van asbestdaken ontzorgen en hen helpen om hun asbestdak te verwijderen om zo de naar schatting resterende 80 miljoen vierkante meter asbestdaken in Nederland snel en veilig te verwijderen.

Op 2 maart 2020 is een samenwerkingsverklaring ondertekend die de samenwerking concreet vorm moet geven. Ik bied uw Kamer deze samenwerkingsverklaring met genoegen aan1. De verklaring is ondertekend door het Ministerie van SZW, de provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Almere, Assen, Borger-Odoorn, Hof van Twente, Lelystad en Nieuwegein, de Vereniging voor aannemers in de sloop (VERAS), de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB), Bouwend Nederland, SGS Search, RPS Nederland, Milieu Centraal, het Expertise Centrum Asbest & Vezels, de Stichting European Asbestos Forum en mijzelf. De verwachting is dat in de loop van dit jaar meer partijen hun handtekening zullen zetten. Nieuwe partijen worden daartoe ook actief benaderd. Ik ben blij dat we met deze partijen verder aan de slag gaan om het probleem van de asbestdaken aan te pakken.

Een belangrijk element in de samenwerkingsverklaring is de oprichting van een fonds waaruit leningen kunnen worden verstrekt. Zoals ik in het Algemeen Overleg Leefomgeving van 20 februari 2020 heb toegelicht, verwacht ik dat later dit jaar het fonds voor particulieren operationeel zal zijn. De geschatte benodigde totale omvang van het fonds voor particulieren is 100 miljoen euro. Daarvan stel ik een maximaal bedrag van 12 miljoen euro ter beschikking. Hiermee kan het risico worden gedekt van de eventuele gevallen waarin een deel van de verstrekte leningen niet terugbetaald kunnen worden. Door het dragen van dit risico door het Rijk, wordt het voor gemeenten en provincies aantrekkelijk gemaakt om deel te nemen aan het fonds en het budget voor het fonds aan te vullen tot de benodigde totale omvang. Naast het particuliere fonds wordt de mogelijkheid voor een fonds voor bedrijven verkend. Deze verkenning zal voor de zomer zijn afgerond.

Zoals ik u heb toegezegd tijdens genoemd Algemeen Overleg, stuur ik u zo spoedig mogelijk nadere informatie over het asbestfonds en ik zal u ook de uitkomsten van de verkenning van het fonds voor bedrijven sturen zodra ik dat ter beschikking heb.

Voor het einde van dit jaar informeer ik uw Kamer tevens over de uitvoering van de activiteiten in de samenwerkingsverklaring.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.