25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kleine asbestdaken binnen de bebouwde kom een risico vormen voor omwonenden in geval van brand, maar ook door verwering;

constaterende dat de hoge saneringskosten een belemmering vormen bij het vervangen van deze daken;

constaterende dat eigenaren van panden met kleine asbestdaken weinig aanspraak kunnen maken op subsidieregelingen;

van mening dat een hogere tegemoetkoming in de kosten noodzakelijk lijkt om de verbodsdeadline van 2024 te halen waardoor wetshandhaving te zijner tijd niet leidt tot een grote verzameling schrijnende gevallen;

verzoekt de regering, te zoeken naar extra ruimte op de begroting 2017 en daarna om het gestelde doel tijdig te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven