25 764 Reisdocumenten

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN TAVERNE

Voorgesteld 28 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maximumtarieven voor paspoorten en identiteitskaarten met ingang van 9 maart 2014 zijn verhoogd;

overwegende dat het uitgangspunt dat tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten kostendekkend zijn, gepaard moet gaan met kostenbeheersing;

van mening dat gemeenten transparant behoren te zijn in de kostenposten die worden toegerekend aan de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten op basis van uniforme berekeningsmodellen;

verzoekt de regering, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na te gaan of er grotere transparantie kan worden betracht bij het vaststellen van de tarieven van de paspoorten en identiteitskaarten en tevens na te gaan of kostenreductie mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Taverne

Naar boven