25 764 Reisdocumenten

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2014

Bij de plenaire behandeling van de wijziging van de Paspoortwet op 18 september 2013 heb ik toegezegd uw Kamer te informeren zodra de Rijksministerraad heeft ingestemd met mijn voorstel voor de wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden (Handelingen II 2013/14, nr. 2, Wijziging Paspoortwet). Met deze brief kom ik deze toezegging graag na.

Inmiddels heeft de Rijksministerraad ingestemd met de voorgestelde wijziging van het Besluit paspoortgelden. Met de aanvaarding door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstuk 33 440 (R1990), nr. A) op 17 december jl. kan het Besluit paspoortgelden conform het voorstel worden aangepast. In de bijlage bij deze brief vindt u de tarieven uit dit voorstel. Op dit moment is dit voorstel nog voor advies aanhangig bij de afdeling Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. Het voornemen is de nieuwe tarieven in te laten gaan op zondag 9 maart 2014, de datum waarop de invoering van de tienjarige geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen is voorzien.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat het voornemen is dat vanaf maandag 20 januari 2014 geen vingerafdrukken meer worden opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Bijlage: tariefswijzigingen per 9 maart 2014

De wijziging van de (maximum-)tarieven in het Besluit paspoortgelden is voorzien voor 9 maart 2014. In onderstaande tabel worden de nieuwe tarieven afgezet tegen de oude.

 

Oude tarieven

Nieuwe tarieven

Artikel 6

Nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort

€ 50,35

18 jr. en ouder: € 66,96

jonger dan 18 jr.: € 51,05

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 50,35

€ 51,05

Nederlandse identiteitskaart

14 jr. en ouder: € 41,90

18 jr. en ouder: € 52,95

jonger dan 14 jr.: € 31,85

jonger dan 18 jr.: € 28,36

Spoedtoeslag

€ 46,60

€ 47,07

Artikel 6: tarieven voor de openbare lichamen in Caribisch Nederland

Nationaal paspoort en faciliteitenpaspoort

$ 91,05

18 jr. en ouder: $117,28

jonger dan 18 jr.: $ 96,37

Zakenpaspoort

$ 114,30

18 jr. en ouder: $ 141,75

jonger dan 18 jr.: $ 120,84

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

$ 91,05

$ 96,37

Artikel 6: tarieven voor de aangewezen gemeenten

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

€ 84,80

18 jr. en ouder: € 101,75

jonger dan 18 jr.: € 85,84

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 84,80

€ 85,84

Nederlandse identiteitskaart

14 jr. en ouder: € 79,35

18 jr. en ouder: € 90,65

jonger dan 14 jr.: € 69,30

jonger dan 18 jr.: € 65,42

Artikel 12: tarieven Kmar-posten (noodpaspoort), minister van Buitenlandse Zaken (diplomatieke en dienstpaspoorten), gezaghebbers (nooddocumenten) en Gouverneur (alle documenten)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

€ 60,30

ANG/AWG 135,00

18 jr. en ouder: € 77,04

ANG/AWG 181,25

jonger dan 18 jr.: € 61,13

ANG/AWG 143,80

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen, diplomatiek- en dienstpaspoort

€ 60,30

ANG/AWG 135,00

€ 61,13

ANG/AWG 143,80

Noodpaspoort/ laissez-passer

€ 46,15

$ 57,70

ANG/AWG 103,25

€ 46,61

$ 61,27

ANG/AWG 109,65

Artikel 12: tarieven voor posten in het buitenland

   

Nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

€ 84,80

18 jr. en ouder: € 131,11

   

jonger dan 18 jr.: € 115,20

Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 84,80

€ 115,20

Nederlandse identiteitskaart

14 jr. en ouder: € 79,35

18 jr. en ouder: € 118,25

jonger dan 14 jr.: € 69,30

jonger dan 18 jr.: € 93,66

Noodpaspoort/ laissez-passer

€ 46,15

€ 46,61

Naar boven