25 764 Reisdocumenten

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2012

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het besluit van de Rijksministerraad om de tarieven voor reisdocumenten die in het buitenland worden aangevraagd met ingang van 1 januari 2013 te verhogen.

Inleiding

In de brief «Modernisering Nederlandse diplomatie» aan de Tweede Kamer van april 2011 is aangekondigd dat de kosten die gepaard gaan met het verstrekken van reisdocumenten in het buitenland voortaan zullen worden doorberekend1. Deze keuze is verder uitgewerkt in de kamerbrief «Consulaire dienstverlening» van juni 20112. In deze brief ga ik nader in op de manier waarop dit beleidsvoornemen is voorbereid en zal worden uitgevoerd.

De verstrekking van reisdocumenten in het buitenland

Jaarlijks worden circa 160 000 reisdocumenten door Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland verstrekt. Het gaat hierbij grotendeels om paspoorten. Daarnaast worden op de vertegenwoordigingen in het buitenland noodpaspoorten, zakenpaspoorten, ID-kaarten en laissez passers verstrekt.

Kostendekkende tarieven

Om invulling te kunnen geven aan het voornemen de verstrekking van reisdocumenten in het buitenland kostendekkend te maken is een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van deze dienstverlening. Dit onderzoek omvatte een uitgebreide enquête bij 27 ambassades, het verzamelen van data uit de centrale financiële administratie van BZ en een volledig kostenonderzoek ter plekke op een vijftal ambassades. Hierdoor is een goed inzicht ontstaan in de kosten die BZ maakt voor de verstrekking van reisdocumenten in het buitenland. De conclusie van het onderzoek is dat de gemiddelde kosten voor de afgifte van een reisdocument in het buitenland circa 104 euro per document bedragen. Inclusief de daarbij komende kosten voor onder meer het vervaardigen van het document zelf, is een tarief van circa 125 euro voor een paspoort en circa 120 euro voor een Nederlandse identiteitskaart op dit moment kostendekkend.

Met de invoering van kostendekkende tarieven zal een einde komen aan de huidige praktijk waarbij jaarlijks vanuit de BZ-begroting circa 9 miljoen wordt toegelegd op deze dienstverlening.

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen hun reisdocumenten behalve bij Nederlandse vertegenwoordigingen ook aanvragen bij zes Nederlandse gemeenten. Naast de gemeente Den Haag, waar deze personen al vele jaren een paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen, is dit inmiddels ook mogelijk bij vijf grensgemeenten3. Het aantal zgn. aangewezen gemeenten wordt uitgebreid4. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opening van een loket op Schiphol.

Ook bij deze gemeenten is onderzoek uitgevoerd naar de kosten van de afgifte van reisdocumenten aan de zogenoemde niet-ingezetenen. Dit omdat die gemeenten (maximaal) hetzelfde bedrag in rekening mogen brengen als wat een document bij een consulaat kost. De conclusie van dit onderzoek is dat de gemiddelde kosten voor de afgifte van reisdocumenten circa 64 euro per document bedragen. Inclusief de daarbij komende overige kosten is in deze gemeenten een tarief van circa 85 euro voor een paspoort en circa 80 euro voor een Nederlandse identiteitskaart voor een niet-ingezetene kostendekkend.

Verhoging bedragen in twee stappen

Op 1 januari 2013 gaan Nederlanders die in het buitenland wonen hogere tarieven betalen voor hun reisdocumenten. Per 1 januari 2013 wordt het tarief voor een paspoort bij zowel gemeenten waar ze voor een reisdocument terecht kunnen als bij de ambassades en consulaten verhoogd naar 84,80 euro en voor een Nederlandse identiteitskaart naar 79,35 euro.

Het kabinet heeft besloten de geldigheidsduur van paspoorten te verlengen van vijf naar tien jaar. Op het moment dat paspoorten tien jaar geldig worden zullen de tarieven bij de Nederlandse vertegenwoordigingen worden verhoogd tot een volledig kostendekkend niveau.

De maximum leges die de aangewezen gemeenten mogen heffen op reisdocumenten ten behoeve van niet-ingezetenen zijn op dit moment gelijk aan de tarieven die gelden op de posten. Bij de invoering van kostendekkende tarieven bij de posten zal deze koppeling worden losgelaten. Dit omdat kosten van de grensgemeenten lager zijn dan bij een post.

De hoogte van de korting op de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar zal gelijk worden gesteld met de korting die in Nederland zelf wordt gegeven, te weten 10,05 euro. De korting die buiten Nederland wordt gegeven aan jongeren tot 16 jaar die een paspoort aanvragen wordt beëindigd. Daarbij wordt aangesloten op de binnenlandse praktijk; voor de (maximum) leges die gemeenten en openbare lichamen voor een paspoort mogen heffen geldt hetzelfde bedrag voor jongeren en volwassenen.

De tarieven van noodpaspoorten en laissez passers worden slechts gecorrigeerd voor inflatie, en dus niet substantieel verhoogd. Dit omdat consulaten en ambassades voornamelijk vakantiegangers die slachtoffer zijn van diefstal of beroving een nooddocument verstrekken.

Voorgaande leidt tot de volgende bedragen bij de ambassades, consulaten en de aangewezen gemeenten.

Soort document

Tarief 2013

Tarief 2012

Nationaal paspoort

84,80

58,55

Nationaal paspoort tot 16 jaar

84,80

42,25

Ned. Identiteitskaart

79,35

49,60

Ned. Identiteitskaart Jeugd

69,30

30,00

Noodpaspoort

46,69

46,00

Laissez passer

46,69

46,00

Deze tarieven worden vastgelegd in het Besluit paspoortgelden.

Beleid reisdocumenten

Niet-ingezetenen die in het buitenland of een daartoe aangewezen gemeente een reisdocument aanvragen krijgen te maken met een forse prijsverhoging. Ik hecht er aan dit besluit te plaatsen in een breder kader van kabinetsbeleid dat er op is gericht diensten te verrichten tegen kostprijs waarbij er naar wordt gestreefd de dienstverlening aan burgers zo veel mogelijk in stand te houden. Naast de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten gaat het hierbij ook om de uitbreiding van de mogelijkheden voor niet ingezetenen een reisdocument in Nederland aan te vragen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal


X Noot
1

Kamerstukken II, 2010–2011, nr. 32 734, nr. 1

X Noot
2

Idem, nr. 9

X Noot
3

Enschede, Echt-Susteren, Maastricht, Oldambt, Bergen op Zoom

X Noot
4

Montferland (2013)

Naar boven