Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225764 nr. 52

25 764 Reisdocumenten

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2011

Inleiding

In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Schouw1 is aangegeven dat ik verwachtte in september 2011 uw Kamer te kunnen informeren over de planning van de verdere vervolgstappen voor het verwijderen van de vingerafdrukken uit de decentrale reisdocumentenadministraties. Met deze brief geef ik gevolg aan hetgeen ik uw Kamer heb toegezegd.

Eerste fase aanpassing programmatuur van de decentrale reisdocumentenadministraties

Eerder heb ik u gemeld dat als eerste stap in het verwijderen van de vinger-afdrukken de programmatuur van de decentrale reisdocumentenadministraties zou worden aangepast zodat de vingerafdrukken met de standaard functionaliteit worden verwijderd, zodra het reisdocument is uitgereikt of de aanvraag is komen te vervallen.

Deze aanpassing is inmiddels ontwikkeld, getest en uitgerold naar alle decentrale reisdocumentenadministraties. Van aanvragen die na 31 juli 2011 zijn geregistreed als uitgereikt of vervallen zijn de vingerafdrukken niet meer in de reisdocumenten-administraties raadpleegbaar. Tevens zijn de Paspoortuitvoeringsregelingen aangepast waardoor de bewaartermijn van de vingerafdrukken is beperkt tot het moment waarop de uitreiking van het reisdocument is geregistreerd in de reisdocumentenadministratie danwel de aanvraag is komen te vervallen.

Het bedrijf Fox-it heeft inmiddels de programmatuur van de decentrale reisdocumentenadministraties onderzocht om na te gaan waar (sporen van de) aanvraaggegevens worden opgeslagen. Fox-it heeft verder bekeken met welke methoden deze gegevens verwijderd kunnen worden en heeft in een testomgeving getest of de methoden ook het beoogde resultaat hebben. Dit werk is begin september 2011 afgerond.

Het onderzoek vloeit overigens, zoals ik u eerder al meldde, voort uit het feit dat vanaf 1 oktober 2012 de bewaartermijn van 11 jaar verstrijkt voor de aanvraag-gegevens die vanaf 1 oktober 2001 zijn opgeslagen in de decentrale reisdocumentenadministraties. Om te bepalen hoe die verwijdering moet gaan plaatsvinden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de onderhouder van de decentrale reisdocumentenadministraties (Morpho BV) de opdracht gegeven zich te laten bijstaan door een partij die deskundig is in digitaal rechercheonderzoek.

Hoe verder?

Fox-it heeft, op basis van het hiervoor genoemde onderzoek, aangegeven dat de implementatie van de geadviseerde verwijdermethoden gefaseerd zouden moeten worden doorgevoerd, te beginnen met het implementeren van een «systeem-update» die ervoor zorgt dat in de decentrale reisdocumentenadministraties de vingerafdrukken, waarvan de bewaartermijn is verstreken, uit de database worden verwijderd. Fox-it is van mening dat een update met deze inhoud ervoor zorgt dat de vingerafdrukken die in de database van de decentrale reisdocumenten-administraties zijn opgeslagen afdoende worden verwijderd.

In de volgende fase zouden ook de residusporen van versleutelde vingerafdrukken die op de harde schijven van de decentrale reisdocumentenadministraties achter blijven moeten worden verwijderd. Tevens moet een andere back-up systematiek worden ontwikkeld om ervoor te kunnen zorgen dat de gegevens van de back-up kunnen worden verwijderd.

Morpho heeft aangegeven dat het mogelijk is om de «systeemupdate» dit jaar te ontwikkelen. Het testen ervan zal dan in de eerste maanden van 2012 plaatsvinden. Als de testen, die diepgaand moeten zijn om er zeker van te zijn dat de decentrale reisdocumentenadministraties nog goed blijven werken, goed verlopen zal de uitrol plaatsvinden. Die neemt altijd enige weken in beslag, omdat (ook weer om risico’s te voorkomen) niet alle reisdocumentenadministraties tegelijk worden aangepast. Volgens deze tentatieve planning zou de «systeemupdate» in het voorjaar van 2012 op alle decentrale reisdocumentenadministraties kunnen zijn doorgevoerd.

Daarna, maar in ieder geval vóór 1 oktober 2012, wil ik de overige door Fox-it geadviseerde verwijdermethoden geïmplementeerd zien. In dat traject moet nog wel nader worden onderzocht wat de gevolgen zijn van deze verwijdermethoden voor de continuïteit van de werking van de decentrale reisdocumenten-administraties. Die gevolgen heeft Fox-it niet onderzocht.

Vanaf 1 oktober 2012 zullen dan niet alleen de vingerafdrukken uit de decentrale reisdocumentenadministratie worden verwijderd (nadat de uitreiking cq het vervallen van de aanvraag is geregistreerd), maar ook alle overige aanvraaggegevens die langer dan 11 jaar zijn opgeslagen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen 2010/11, nr. 3058.