Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425657 nr. 99

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om de functies «verpleging» en «verzorging» over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet;

van mening dat het pgb in onder andere de AWBZ een belangrijk instrument is voor mensen om eigen regie te kunnen hebben;

overwegende dat de mogelijkheid van cliënten om eigen regie te voeren kan bijdragen aan kostenbeheersing;

overwegende dat de zorgverzekeraars een zorgplicht hebben en bij de selectie van zorgaanbieders daarom de «professionele norm» hanteren en daarnaast nog aanvullende voorwaarden kunnen stellen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo over de manier waarop de bouwstenen van het pgb verankerd worden in de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering voorts, de Kamer uiterlijk in maart 2014 te informeren over:

  • de manier waarop zorgverzekeraars dit instrument zullen inzetten;

  • de wijze waarop zal worden omgegaan met de overgang van bestaande budgethouders en aanbieders;

  • de wijze waarop zal worden zorg gedragen dat er geen bestaande budgethouders tussen wal en schip vallen;

  • wat de gevolgen voor aanbieders kunnen zijn;

  • een feitelijke vergelijking tussen het huidige pgb en het toekomstige instrument in de Zorgverzekeringswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk

Van 't Wout

Dik-Faber