25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2012

Aanleiding

Op 24 juni 2012 heeft u de tweede voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg (TK, vergaderjaar 2011–2012, 30 597, nr. 255) ontvangen met daarin de pgb-maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Als één van de maatregelen om het pgb meer solide te maken, is aangekondigd dat u dit najaar een plan ontvangt voor het intensiveren van de aanpak van pgb-fraude. Hiervoor zijn vanuit het Begrotingsakkoord 2013 voor 2013 en 2014 € 15 mln. beschikbaar gesteld. Met bijgevoegd plan 1 voldoe ik aan de toezegging van mijn ambtsvoorganger.

Bij de opstelling van dit plan heb ik mij verstaan met een groot aantal partijen die elk graag bereid waren hun kennis en deskundigheid in te zetten. Het gaat hierbij om de partijen die zijn verenigd in de regiegroep «fraudebestrijding in de zorg» waarin onder meer zijn vertegenwoordigd NZa, DNB, IGZ, ZN, het Openbaar Ministerie, FIOD, iSZW, Belastingdienst, Politie en Ministerie van Justitie. Daarnaast is uitgebreid overleg gevoerd met de zorgkantoren en PerSaldo.

Aanpak pgb fraude

Voorname onderdelen van het plan zijn de volgende. Als eerste betreft het enkele maatregelen op korte termijn om potentiële fraudeurs af te schrikken c.q. het pgb minder aantrekkelijk te maken voor fraude. Gebleken is dat sommige cliënten onder druk worden gezet om een pgb aan te vragen en ik ben van mening dat een aanpak van fraude juist ook deze kwetsbare mensen moet beschermen. Daarom heb ik met de zorgkantoren afgesproken dat zij bij een groot deel van alle mensen met een pgb een huisbezoek afleggen. Enerzijds om juist kwetsbare mensen te beschermen en anderzijds om fraudeurs op te sporen. Op de langere termijn (2014) is in het plan aangegeven dat wordt afgestapt van het een pgb met contant geld, maar een systeem van trekkingsrechten. Kortheidshalve wordt naar de bijlage 1 verwezen.

Tot Slot

In het Begrotingsakkoord 2013 is een fors bedrag (30 mln. in totaal) beschikbaar gesteld om de pgb fraude aan te pakken. De in dit plan genomen maatregelen, in samenhang met de reeds genomen maatregelen, betekenen een grote inspanning om aan deze ambitie tegemoet te komen.

Ik wil dat pgb fraude wordt uitgebannen, juist ook om de meest kwetsbare cliënten te beschermen tegen partijen die van hen misbruik maken.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven