Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200525657 nr. 32

25 657
Persoonsgebonden Budgetten

26 631
Modernisering AWBZ

nr. 32
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2005

Tijdens het algemeen overleg van 14 december 2004 (25 657/26 631, nr. 31) over het persoonsgebonden budget (pgb) heb ik u toegezegd, dat ik mijn besluit over het afschaffen van de regeling «10%-overheveling», vermeld in mijn beleidsbrief van 30 november 2004 «het pgb gewogen» evaluatie en vooruitblik (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 25 657 en 26 631, nr. 29), zal heroverwegen. Hierbij wil ik gaarne aan deze toezegging voldoen.

De regeling «10%-overheveling» houdt in dat een budgethouder bij een doorlopend pgb niet besteed budget mag overhevelen van het ene kalenderjaar naar het volgend kalenderjaar tot een maximum van 10% van het netto toegekende pgb. Omdat deze regeling de uitvoering van de pgb-regeling nieuwe stijl bemoeilijkt, heeft het College voor zorgverzekeringen voorgesteld de 10%-overheveling af te schaffen. Hoewel ik eerder heb erkend dat uitvoering van de regeling grote administratieve problemen voor de zorgkantoren oplevert, ben ik na heroverweging bereid de Kamer tegemoet te komen op het punt dat het belang van handhaving van de regeling voor de budgethouders dient te prevaleren boven de administratieve belasting voor de zorgkantoren. Ik besluit daarom de 10%-overheveling te handhaven.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp