Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 250

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 250 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2016

Hierbij beantwoord ik de vragen die u 22 juni 2016 in uw brief heeft gesteld in uw verzoek om een reactie op het voorstel van Per Saldo inzake een Budgethoudersvariant Trekkingsrechten 2016.

1. Rapport Rebel

VWS en de verstrekkers hebben Rebel gevraagd onderzoek te doen naar alternatieven voor de uitvoering van trekkingsrechten. Per Saldo geeft aan dat in het rapport van Rebel een aantal onjuiste risico’s en verkeerde conclusies worden benoemd en dat dit reeds meermaals is aangegeven. De budgethoudervariant wordt hiermee geen recht gedaan en onjuist gepositioneerd.

  • Realiseert u zich dat een aantal risico’s en conclusies die in het rapport worden benoemd niet door Per Saldo worden onderschreven?

Ja. Per Saldo heeft dit zowel bij mij als bij de onderzoekers aangegeven. De onderzoekers hebben dit ook meerdere malen met Per Saldo besproken, zowel als lid van de klankbordgroep als in de hoedanigheid van «indiener van een variant». Op basis van hun professionele verantwoordelijkheid hebben de onderzoekers dit doen neerslaan in hun rapport. Ik vind het aan de onderzoekers om op grond van overleg met betrokkenen tot onderzoeksconclusies te komen. Dit geldt voor alle partijen die hebben geparticipeerd in het onderzoek. Als opdrachtgever heb ik me ervan vergewist dat sprake was van een adequate hoor- en wederhoor.

2. Verrijkt portaal

Het portaal faciliteert alle processtappen van het tot stand komen van de zorgovereenkomst tot en met het controleren en betaalbaar stellen van de declaratie en gaat daarmee verder dan de andere varianten.

  • Is VWS ook van mening dat deze processen volledig in een centraal portaal dienen te worden ondersteund en gestandaardiseerd?

Ja. Zoals aangegeven in mijn reactie op het rapport van de Rebelgroup over alternatieve uitvoeringsvarianten voor het pgb trekkingsrecht1 geven alle ketenpartners en ook VWS de voorkeur aan standaardisering en het zoveel mogelijk ondersteunen van de budgethouders. De exacte functionaliteit van een portaal is onderdeel van de opdracht aan de ketenregisseur, waarbij het uitgangspunt is dat primair geredeneerd moet worden vanuit de budgethouder.

3. Door en voor budgethouders

Per Saldo wenst het voortouw te nemen in het realiseren van een portaal voor de budgethouders en zorgverleners. Per Saldo borgt middels het opstellen van een programma van eisen dat een portaal voldoet aan de eisen die ketenpartijen hebben vanuit hun rol.

Voor de bouw van het portaal heeft Per Saldo een partij gevonden die naadloos op hen aansluit. Deze partij heeft voldoende bewezen executiekracht op het gebied van ICT-nieuwbouw. Bovendien is deze partij bereid om na bouw van het portaal het intellectuele eigendom ter beschikking te stellen.

  • Steunt VWS de aanpak van Per Saldo?

Het is logisch dat bij het realiseren van een portaal voor budgethouders en zorgverleners Per Saldo een hoofdrol heeft bij het formuleren van een programma van eisen. Daarnaast zullen ook andere partijen in de keten die aansluiten bij een portaal een programma van eisen hebben. Bij de bouw van een portaal zullen de reguliere aanbestedingseisen gelden.

4. Snel starten

Het is van belang dat er geen tijd verloren gaat. Per Saldo wil dat er per direct parallel aan het programma van eisen gestart wordt met het specificeren en het bouwen van het portaal. Een aantal basiskenmerken van het portaal zijn reeds bekend en daarmee kan een start worden gemaakt. Het portaal wordt per 2018 in gebruik genomen.

  • Stuurt VWS er inderdaad op aan om per direct te starten met activiteiten t.b.v. specificatie en bouw van een portaal? Wat weerhoudt ons er van om niet nu de opdracht te verstrekken aan een partij die dit portaal kan realiseren?

VWS steunt het voornemen om direct aan de slag te gaan met het programma van eisen voor het portaal. Een eerste bijenkomst van ketenpartners over dit onderwerp heeft reeds plaatsgevonden.

Met de bouw van een portaal kan pas gestart worden nadat het programma van eisen helder is. Dit past ook in de lijn van het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid, waarin wordt geadviseerd voor ICT-projecten een zakelijke rechtvaardiging op te stellen waar alle belangrijke onderdelen om een besluit gedegen te kunnen nemen in voorkomen. Het is dus zeer onverstandig reeds een opdracht te verstrekken voordat het programma van eisen is vastgesteld, nog los van de daartoe formeel te lopen stappen die uit een aanbestedingsprocedure volgen. De voorlopige planning is het programma van eisen eind september bestuurlijk vast te stellen.

5. Geen stapsgewijze implementatie

Per Saldo vindt een stapsgewijze implementatie van het portaal zeer ongewenst. Het centrale portaal is een «greenfield» oplossing waarbij alle functionaliteiten in één keer in gebruik worden genomen. Dit is geen majeure overgang, maar een majeure verbetering én versimpeling van het proces. Een fase van gecontroleerd proefdraaien met budgethouders en een zorgvuldig voorbereide migratie zorgen voor een soepele overgang. Een stapsgewijze implementatie leidt tot een jarenlange onzekerheid met een onduidelijke uitkomst voor alle partijen.

  • Steunt VWS een volledige implementatie van het portaal per januari 2018?

Ik ben voorstander van een zo spoedig mogelijke – doch verantwoorde – invoer van het portaal. Daarbij zal ik de adviezen van het BIT en de ARK uiteraard in ogenschouw nemen: snelheid mag immers niet voor zorgvuldigheid gaan. Ook de opmerkingen die de onderzoekers van Rebel hierover hebben gemaakt zal ik in ogenschouw nemen. Zoals hiervoor aangegeven, is er het voor een structurele verbetering van de uitvoering van het pgb van belang dat spoedig het programma van eisen wordt vastgesteld opdat de ontwikkeling zo spoedig mogelijk ter hand kan worden genomen.

6. Ketenregisseur

Het belang van de ketenregisseur in het hele proces van PGB-trekkingsrechten wordt door Per Saldo onderschreven. Per Saldo is van mening dat de ontwikkeling van het centrale portaal buiten de scope valt van de ketenregisseur. Uiteraard kan de ketenregisseur wel als linking-pin naar alle partijen optreden. De verantwoordelijkheid voor realisatie van het portaal kan worden neergelegd bij de partij die het portaal zal ontwikkelen. VWS zal als opdrachtgever het realiseren van het portaal aan die partij moeten gunnen.

  • Is VWS bereid om de opdracht in afstemming met Per Saldo te verstrekken aan een partij die het portaal kan ontwikkelen en het derhalve buiten de opdracht voor de ketenregisseur te laten?

Uiteraard zal de opdracht om een portaal te ontwikkelen in nauwe afstemming met Per Saldo geschieden. Het is de taak van de ketenregisseur om ervoor zorg te dragen dat de keten als geheel functioneert en de verschillende functionele eisen goed op elkaar worden afgestemd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Kamerstuk 25 657, nr. 249.