Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 228

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 228 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel verschillen tussen gemeenten zijn voor wat betreft het proces van uitbetalen en controleren van persoonsgebonden budgetten (pgb's);

constaterende dat dit gebrek aan uniformiteit leidt tot meer fouten, meer kosten en extra regeldruk in de keten;

verzoekt de regering, een overzicht te geven met betrekking tot het trekkingsrecht, waarin ten minste het onderstaande is opgenomen:

  • een overzicht van de verbeteringen qua techniek en proces die zijn doorgevoerd sinds januari 2015;

  • een vooruitblik van de reeds benodigde ingeplande aanpassingen in de techniek en het proces;

  • in overleg met betrokken ketenpartners een gedragen plan te ontwikkelen dat uiting geeft aan de wijziging die betrekking heeft op uniformering, standaardisering en vereenvoudiging van de techniek en het proces, met behoud van maatwerk en met als uitgangspunt de positie van de budgethouder;

en de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Voortman