Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525657 nr. 111

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2015

Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek tot nadere toelichting over de invoering van het trekkingsrecht. Ik zal in deze brief op alle door u gestelde vragen ingaan1.

Vragen van de heer Van Dijk (PvdA):

1. Wanneer worden hulpverleners uiterlijk uitbetaald?

Hulpverleners die een vast maandloon zijn overeengekomen met hun budgethouder, worden vanaf 27 januari aanstaande uitbetaald, indien zij voor 1 januari hun overeenkomst hebben ingestuurd. Dit geldt ook indien de overeenkomst nog niet definitief is goedgekeurd. Het kan vervolgens zo zijn dat een bank enige tijd nodig heeft om de betaling te verwerken (en het geld één à twee dagen later op de rekening staat).

Als budgethouders een flexibel aantal uren hebben afgesproken, kunnen zij na afloop van de maand januari hun declaratie indienen. In dat geval zal de declaratie binnen vijf werkdagen na ontvangst bij de SVB uitbetaald worden, indien er geen sprake is van een salarisbetaling. Indien dat laatste wel het geval is, betaalt de SVB op de eerstvolgende salarisbetaaldatum aan het eind van de maand uit. Dit is conform de systematiek die in 2014 onder de AWBZ gold voor budgethouders die hun salarisadministratie door de SVB lieten uitvoeren.

2. Wat zijn eventuele consequenties voor zorgcontracten ingestuurd ná 1 januari 2015?

Declaraties op zorgovereenkomsten die na 1 januari voor het eerst worden ingediend, zullen zo snel mogelijk worden uitbetaald. De SVB streeft ernaar om binnen vijf werkdagen de declaratie uit te betalen. SVB geeft voorrang aan zorgovereenkomsten met een maandloon. Informatie hierover is voor budgethouders ook te vinden op de website van de SVB2.

3. Hoe lang duurt het voordat mijnpgb.nl-formulieren zijn verwerkt? Hoe krijgt men inzage?

Afhankelijk van het type aanvraag (bijvoorbeeld een nieuwe zorgovereenkomst of wijzigingen van persoonlijke gegevens) is de doorlooptijd in de reguliere situatie 10 werkdagen. Op mijnpgb.nl is vervolgens het resultaat terug te vinden.

4. Wanneer krijgen mensen een definitieve bevestiging dat alles in orde is?

Wanneer een zorgovereenkomst voorlopig of definitief is goedgekeurd, krijgen budgethouders hierover een brief. Deze maand worden alle zorgovereenkomsten die voor 1 januari zijn ingediend en die nog niet definitief waren goedgekeurd, voorlopig goedgekeurd. Hierover krijgen de betreffende budgethouders deze maand een brief waarin staat aangegeven dat zij kunnen declareren maar dat zij nog een definitieve beoordeling zullen ontvangen. Indien budgethouders hun zorgovereenkomst na 1 januari hebben ingediend zullen zij ook deze brief ontvangen wanneer de zorgovereenkomst voorlopig goedgekeurd is.

Wlz-budgethouders hebben van het zorgkantoor een toekenningsbeschikking ontvangen met daarin informatie over onder meer de hoogte het toegekende pgb.

Voor cliënten die zijn overgegaan naar de Wmo 2015 of de Jeugdwet van wie de indicatie doorloopt in 2015 geldt dat het recht op voortzetting van hun pgb voortvloeit uit het overgangsrecht in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Gemeenten hebben de budgethouder geïnformeerd over de hoogte van het toegekende budget3 en hoeven voor deze groep geen nieuwe beschikking af te geven. Gemeenten en zorgkantoren leveren de toegekende budgetten aan de SVB in de vorm van toekenningsberichten. In mijn brief van 20 januari jl. 4 ga ik in op de inzet van voorlopige toekenningsberichten.

Voor alle budgethouders geldt dat zij op dit moment in het portal mijnpgb.nl kunnen zien of hun toekenningsbeschikking is verwerkt.

5. Hoe kan het dat er meldingen binnenkomen over lege schermen op mijnpgb.nl, terwijl formulieren keurig zijn ingezonden?

Tussen het ontvangen van de formulieren en het zichtbaar worden in mijnpgb.nl zit minimaal 1 verwerkingsdag. Daarnaast kon, door het invoeren van de voorlopige toekenningsberichten, mijnpgb.nl tijdelijk niet worden geactualiseerd. Inmiddels is mijnpgb.nl weer actueel.

Zijn er andere signalen over technische mankementen aan mijnpgb.nl?

Door de grote toename van gebruikers van mijnpgb.nl is de website op bepaalde momenten trager geweest dan gewenst. Hierop wordt nu continu gemonitord.

6. In hoeverre is het wenselijk dat dagbesteding wordt geïndiceerd in dagdelen, maar in uren verantwoord moet worden?

Kan dat niet anders? En wat zijn de werkbare alternatieven?

Het trekkingsrecht kent op dit moment nog alleen de eenheid uren. Technisch is het dus niet mogelijk een andere eenheid te gebruiken voor declareren en betalen. In de zorgovereenkomsten moet daartoe een uurtarief worden vermeld, ook voor zorg die in andere tijdseenheden wordt verleend. Met alle betrokken partijen zijn werkafspraken gemaakt om bijvoorbeeld dagdelen om te rekenen naar uren en die te verwerken in de zorgovereenkomsten en de declaraties. Hierbij kan de prijs per dagdeel worden gedeeld door 4 en die van een dag door 8 om te komen tot een uurtarief.

Bij de doorontwikkeling van het systeem van trekkingsrechten zal bezien worden of deze werkwijze vereenvoudigd kan worden.

7. Klopt het dat veel mensen klagen over de bereikbaarheid van de SVB en dat vaak geen antwoord gegeven kan worden op vragen?

De bereikbaarheid van de SVB is een bepaalde periode niet goed geweest. Inmiddels kan iedereen te woord gestaan worden. De SVB geeft aan momenteel bij te zijn met beantwoording van e-mail. De meeste telefoontjes worden voorts tijdig beantwoord. De SVB geeft aan dat de mensen die de telefoon beantwoorden een training ontvangen en begeleid worden door ervaren en inhoudelijk deskundige krachten. Door terugbelverzoeken worden zaken afgedaan die niet direct afgehandeld kunnen worden. Inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld het toekennen- of de hoogte van pgb, moet een budgethouder aan zijn zorgkantoor of gemeente stellen.

8. Hoe wordt dat opgelost en per wanneer?

De telefonische capaciteit is vanaf december dusdanig verhoogd dat momenteel iedereen te woord gestaan kan worden.

Vragen van mevrouw Keijzer (CDA):

9. Hoeveel budgethouders zijn er in 2014? Hoeveel zorgcontracten worden er gemiddeld ingestuurd door een PGB-houder? En hoeveel zorgcontracten waren er dus in 2014?

Het geprognosticeerde aantal budgethouders voor 2015 was 135.600. Op 31 december 2014 waren er 151.080 budgethouders bekend (98.524 Wmo, 31.689 Jeugdwet en 20.867 Wlz) bij de SVB. Het verschil met de prognose kan bijvoorbeeld verklaard worden doordat niet bekend was hoeveel mensen zowel een pgb bij de gemeente hadden als bij het zorgkantoor. Hiervan waren op dat tijdstip 117.028 budgethouders geregistreerd met minimaal 1 zorgovereenkomst.

Er worden gemiddeld 1,6 zorgovereenkomsten ingestuurd per budgethouder.

Onder de AWBZ bestond geen registratie van het aantal zorgovereenkomsten per budgethouder. Zodoende is geen sluitende controle mogelijk of alle overeenkomsten zijn opgestuurd. Van het aantal budgethouders dat bekend is bij de SVB heeft een groep geen zorgovereenkomsten aangeleverd.

10. Hoeveel budgethouders zijn er in 2015? Hoeveel zorgcontracten worden er gemiddeld ingestuurd door een PGB-houder? En hoeveel zorgcontracten waren er dus in 2015?

Het aantal budgethouders in het trekkingsrecht systeem bedroeg eind 2014 145.294. Dat is het start aantal voor het jaar 2015. Het is te vroeg in 2015 om te kunnen beoordelen of de gemiddelde cijfers wijzigen voor het aantal zorgovereenkomsten per budgethouder.

11. Hoeveel budgethouders hebben in 2014 een brief en maximaal twee rappels gehad voor 1 december? Hoeveel budgethouders hebben gereageerd?

Tot en met week 48 heeft de SVB 120.000 eerste uitvraag brieven verzonden (Wmo en Jeugdwet) en 75.000 rappel brieven verzonden (dit aantal is rappel 1 en 2 samen). Vanuit de zorgkantoren zijn er 28.850 brieven verzonden (Wlz).

Van de budgethouders die zijn aangeschreven, hebben er 18.967 niet binnen de gestelde reactietermijn(en) gereageerd. Het betreft 11.759 Wmo, 2.789 Jeugdwet en 4.419 Wlz. Voor de Wlz geldt dat dit een indicatie is voor het aantal budgethouders die niet reageren. Het is duidelijk dat er een groep is die niet reageert. Ik zet momenteel een onderzoek uit naar de redenen van deze non respons.

12. Hoeveel gemeenten en hoeveel zorgkantoren hebben voor 31 december 2014 van alle budgethouders de hoogte van het budget doorgegeven?

Op 2 januari waren bij de SVB de bestanden met toekenningbeschikkingen binnen van alle 32 zorgkantoren en van 211 gemeenten. Tussen 2 januari en 15 januari steeg het aantal gemeenten naar 358.

13. Aan hoeveel budgethouders had de SVB op 15 januari (moment van inwerkingtreding van het noodscenario) een bevestigingsbrief gestuurd? Om hoeveel goedgekeurde zorgovereenkomsten ging het daarbij in het totaal?

14. Hoeveel zorgovereenkomsten waren er op dat moment, 15 januari, dus om allerlei redenen niet goedgekeurd.

In onderstaande tabel is de actuele voortgang bij de goedkeuring en bevestiging van de zorgovereenkomsten weergegeven.

Tabel: Voortgang bij goedkeuring en bevestiging van zorgovereenkomsten

Binnen-gekomen

Status

Aantal

Voor 1 januari 2015

Definitief goedgekeurd, budgethouder geïnformeerd

135.000

Voorlopig goedgekeurd, budgethouder geïnformeerd

24.000

Nog voorlopig goed te keuren (gebeurt in januari met oog op tijdige uitbetaling begin februari)

29.000

Na 1 januari 2015

Nog voorlopig goed te keuren (gebeurt in januari en februari met oog op uitbetaling uiterlijk eind februari)

42.0001

 

Totaal zorgovereenkomsten

230.000

X Noot
1

Dit aantal kan dubbeltellingen bevatten met de erboven genoemde cijfers, omdat zorgovereenkomsten soms tweemaal zijn ingestuurd.

Op alle geaccordeerde zorgovereenkomsten kunnen betalingen worden uitgevoerd. Na 1 januari zijn er nog 42.000 zorgovereenkomsten binnen gekomen (peildatum 23 januari). Deze zullen ook zo spoedig mogelijk (voorlopig) worden goedgekeurd, zodat uitbetalingen kunnen plaatsvinden.

15. In uw brief van 20 januari 2015 schrijft u dat er ongeveer 220.000 zorgcontracten beoordeeld moeten worden. Is het niet correct om uit te gaan van veel meer zorgcontracten?

Het gemiddelde van 1,6 zorgovereenkomst per zorgverlener is gebaseerd op de mensen die hun overeenkomsten hebben ingestuurd. Het getal 1,6 was ook het gemiddelde aantal overeenkomsten bij de budgethouders die hun salarisadministratie door de SVB uitvoerden onder de AWBZ. Op basis van de verwerkte zorgovereenkomsten en het aantal bekende budgethouders, is ook het gemiddeld aantal van 1,6 zorgovereenkomst vastgesteld. Uitgaande van circa 135.000 budgethouders, zoals die werden verwacht, verwachtte de SVB in december 2014 ca. 220.000 zorgovereenkomsten.

16. Is de SVB kwantitatief en kwalitatief toegerust om mensen op tijd te woord te staan? Zo ja, hoe kan het dan dat er heel veel mensen uren aan de telefoon moeten wachten en medewerkers aan de telefoon krijgen die niet inhoudelijk op de hoogte zijn

Ik verwijs u naar het antwoord op de vragen 7 en 8.

17. Bent u er van op de hoogte dat via de email opgestuurde zorgcontracten eerst geprint moeten worden en daarna ingescand moeten worden omdat het ict-systeem van de SVB hier niet voor uitgerust is? Zo ja, is het dan wijsheid geweest om ook deze grote hervorming per 1 januari 2015 in te voeren?

Het merendeel (90–95%) van de zorgovereenkomsten komt op papier met de post binnen. Om het kleine aandeel dat digitaal binnenkomt in dezelfde procedure mee te laten lopen en dus geen gescheiden trajecten te krijgen, is het printen en scannen in een scanstraat het meest efficiënt. De zorgovereenkomsten worden in het proces namelijk volledig digitaal afgehandeld. Het is daarbij van belang dat deze gedigitaliseerde formulieren op identieke wijze zijn geregistreerd.

18. Het CDA krijgt signalen dat maatwerk in contracten van budgethouders niet passen in de systemen van de SVB en daarom worden overeenkomsten niet goedgekeurd? Is dat bekend bij het ministerie? Zo ja hoe lang is dat al bekend? Is dit niet een enorme stijging van de administratieve lasten en een tijdrovende en inefficiënte operatie?

Het huidige trekkingsrechtensysteem is ontwikkeld in samenwerking met VWS, gemeenten, zorgkantoren en de budgethouders. Dit systeem biedt een basis voor de uitbetaling van de zorgverleners. Voor zorgovereenkomsten die meer maatwerk behoeven is een tijdelijke werkwijze ontwikkeld die dit ondervangt en die tijdige uitbetaling mogelijk maakt. Er is bijvoorbeeld goed overleg gevoerd met de Drie Notenboomen (van de zorgformules Thomashuizen en De Herbergier), zodat gesignaleerde knelpunten en onduidelijkheden tijdig konden worden opgelost. Dat laat onverlet dat de SVB in overleg met gemeenten, zorgkantoren en VWS in 2015 het systeem zal doorontwikkelen om het beter aan te laten sluiten bij wensen en mogelijkheden van gebruikers en uitvoerders.

19. Wat vind u van het feit dat er een groep budgethouders is die nog steeds niet weet hoeveel budget zij krijgen om regie over te voeren? Daar waar budgetten drastisch wijzigen moeten toch ook contracten worden aangepast?

Budgethouders die vallen onder de Wlz hebben in december van het zorgkantoor bericht ontvangen over de hoogte van het budget. De werkwijze van gemeenten is verschillend op dit punt. De juridische basis voor de uitbetalingen van het pgb voor deze doelgroep is de op basis van de AWBZ gegeven beschikking (het indicatiebesluit) in combinatie met het overgangsrecht in de Wmo 2015. Op grond hiervan kan per 1 januari 2015 de betaling van het pgb geschieden. Gemeenten hoeven voor deze groep dus geen nieuwe beschikking af te geven aangezien het pgb niet wijzigt per 1 januari 2015.

Als het budget wijzigt naar aanleiding van het gesprek dat gevoerd gaat worden dit jaar met budgethouders die onder de gemeente vallen, dan kunnen er mutaties nodig zijn op de afgesloten zorgovereenkomsten. Deze kunnen doorgegeven worden aan de SVB.

20. Bent u er van op de hoogte dat PGB-houders meerdere keren zorgcontracten moeten opsturen omdat deze steeds kwijt raken? Hoe vaak is dat gebeurd en wat gaat u eraan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Vanwege de grote logistieke operatie die moet worden uitgevoerd, kan het om verschillende redenen voor komen dat overeenkomsten niet op de goede plaats terecht komen. Ik beschik niet over cijfers hoe vaak dit voorgekomen is.

21. Bent u er van op de hoogte dat PGB-houders die pas na 1 januari ’15 hun zorgcontracten insturen of waarvan pas na 1 januari ’15 eindelijk een toegestuurd zorgcontract geregistreerd is niet onder het noodscenario vallen? Zo ja, wat gaat u er aan doen dat deze mensen ook op tijd hun zorgverleners kunnen betalen?

Budgethouders zijn meerdere keren op de hoogte gesteld van het feit dat men uiterlijk voor 1 januari 2015 moest insturen. Het komt echter ook voor dat een overeenkomst in het ongerede raakt bij de verzending en verwerking. Dat is bij de zeer grote aantallen waar het om gaat, niet te voorkomen. De SVB zet zich maximaal in om zorgovereenkomsten die na 1 januari 2015 voor het eerst binnenkomen, zo spoedig mogelijk te verwerken. Wanneer het bij die overeenkomsten gaat om salarisbetalingen, zullen deze uiterlijk in februari worden uitgevoerd. Wanneer het gaat om declaraties worden deze binnen 5 werkdagen na ontvangst uitbetaald.

22. Is het feit dat gemeenten pas halverwege oktober de persoonsgegevens van PGB-houders ontvangen een van de oorzaken dat sommigen nog geen toekenningsbeschikking toegestuurd hebben naar de SVB? Zo nee, wat dan wel?

Het genoemd moment van levering van betreffende persoonsgegevens hoeft geenszins oorzaak van vertraging te zijn. Het proces rond de ontvangst, verwerking en doorzending van de gegevens van PGB-houders verschilt van gemeente tot gemeente. Ik heb geen totaal overzicht van de oorzaken die hierbij een rol gespeeld hebben. Er is veelvuldig contact geweest met gemeenten om het toezenden van toekenningsbeschikkingen te bespoedigen.

23. Waar kunnen zorgverleners zich melden die inkomsten derven of kosten moeten maken omdat hun zorgvrager hen niet op tijd kan betalen? Zorgverleners moeten tenslotte ook de hypotheek/huur betalen.

Alle inspanningen zijn er op gericht om hulpverleners op tijd te kunnen betalen. De SVB kan in individuele gevallen, waar mensen onverhoopt in de problemen komen, maatwerk leveren om tot betaling over te gaan.

24. Wat gebeurt er met PGB-houders waarvan straks blijkt dat de toekenningsbeschikking van de gemeente of het zorgkantoor lager uitvalt dan het nu op basis van het noodscenario uitgekeerde PGB? Ofwel, als een PGB-budgethouder achteraf een lagere beschikking krijgt en al zijn geld al op een rechtmatige manier aan zorg heeft uitgegeven, moet hij/zij dan vrezen voor terugvordering of voor een veel lagere zorguitgaven in de tweede helft van het jaar?

Alleen voor budgethouders die een pgb van de gemeente ontvangen, is – indien dat nodig was – een voorlopig budget toegekend in het systeem van de SVB. De budgethouder kent echter de correcte hoogte van zijn budget. Uit het overgangsrecht uit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vloeit immers voort dat het budget doorloopt in 2015 als ook de indicatie doorloopt. Daarnaast wordt in mijnpgb.nl bij het toegekende budget – indien van toepassing – vermeld dat het een voorlopig bedrag betreft.

Met alle betrokken partijen is in een bestuurlijk overleg afgesproken dat de voorlopig toegekende budgetten zo spoedig mogelijk worden vervangen door de definitieve. Het ligt niet voor de hand dat budgethouders vanwege het voorlopig toegekende bedrag hun zorggebruik plotseling (fors) verhogen. Mochten er in individuele gevallen toch meer kosten zijn gemaakt dan het budget toelaat, dan kan dit in eerste instantie gecompenseerd worden met het resterende budget van 2015.

25. Wat is de uiterste deadline dat iedereen zijn toekenningsbeschikking gekregen heeft?

26. Welke rechtsmiddelen heeft een rechthebbende die niet tijdig een toekenningsbeschikking gekregen heeft?

Voor de budgethouders die overkomen vanuit de AWBZ naar de Wmo2015 en Jeugdwet geldt het overgangsrecht. De juridische basis voor de uitbetalingen van het pgb voor deze doelgroep is de op basis van de AWBZ gegeven beschikking (indicatiebesluit) in combinatie met het overgangsrecht in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Op grond hiervan kan per 1-1-2015 de betaling van het pgb geschieden. Gemeenten hoeven voor deze groep dus geen nieuwe beschikking af te geven.

Indien er een ambtshalve beschikking is klaargezet is deze geldig totdat de gemeente de juiste gegevens aanlevert bij de SVB, met een uiterlijke datum tot 1 april. Afgegeven toekenningsberichten door een gemeente zijn voorliggend op de ambtshalve beschikking in het trekkingsrecht systeem.

27. Hoeveel euro wordt er aan PGB uitgekeerd door de SVB? Hoeveel daarvan is op basis van de Wlz, hoeveel op basis van gemeentelijke taken (zoals Jeugdwet, Wmo 2015)? Hoeveel op basis van de afzonderlijke Jeugdwet en hoeveel op basis van de afzonderlijke wet maatschappelijke ondersteuning 2015?

Het uitkeren van het PGB via het trekkingsrecht is een nieuwe taak voor de SVB. 2015 zal uitwijzen hoeveel euro er uitbetaald wordt. Voor de Wlz wordt er voor het jaar 2015 € 1.160 miljoen beschikbaar gesteld in het budgettair kader pgb5. Gemeenten bevoorschotten de SVB met de middelen die ze voor het pgb in de Wmo 2015 hebben ontvangen.

28. Hoeveel kost de uitvoering van het trekkingsrecht door de SVB? Per jaar en wat is als aanloopbudget in 2015 nodig?

De aanloopkosten van het trekkingsrecht tot en met het jaar 2014 bedragen € 15 mln. De kosten voor de dienstverlening door de SVB zijn voor 2015 begroot op € 29 mln. Per budgethouder bedragen de thans geraamde kosten voor de uitvoering in 2015 daarmee € 214.

Vragen van mevrouw Siderius en mevrouw Leijten (beiden SP):

29. Wat is uw reactie op de onzekerheid rond de uitbetaling van salarissen van 250.000 zorgverleners die werken via een persoonsgebonden budget? Krijgen deze zorgverleners hun salaris?

30. Wat vindt u ervan dat er tienduizenden mensen zijn die niet weten of zij kunnen blijven werken met de zorgverleners die ze nu hebben, of ze de mensen van wie ze nu elke dag zorg krijgen, wel kunnen uitbetalen?

31. Wat zijn precies de gevolgen voor de zorgverlening aan de mensen met een PGB? Hebben de mensen met een PGB de garantie dat zij in februari de zorg krijgen die zij nodig hebben

Ik begrijp dat er onzekerheid is over de tijdige uitbetaling van salarissen en declaraties. In mijn brief van 20 januari jl.6 informeer ik uw Kamer over de genomen maatregelen voor tijdige uitbetaling van salarissen en declaraties. Met deze maatregelen borgen we dat zorg gecontinueerd kan worden en dat de zorgverleners tijdig worden betaald.

32. Hoeveel mensen zitten op dit moment zonder zorg, omdat ze geen geld overgemaakt hebben gekregen voor hun persoonsgebonden budget en daardoor geen zorg kunnen betalen? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren? Zo nee, waarom niet?

Het systeem van trekkingsrechten houdt in dat er geen geld meer wordt overgemaakt naar budgethouders. De SVB betaalt vanaf dit jaar de zorgverleners uit. Zoals eerder vermeld, zijn er maatregelen genomen die uitbetaling van zorgverleners mogelijk maken, ook indien het goedkeuringsproces bij zorgovereenkomsten en het verwerken van de definitieve toekenningsberichten nog niet is afgerond. Omdat het systeem net in werking is getreden is het op dit moment nog niet mogelijk om nader uit te zoeken of vanwege het niet uitbetalen de continuïteit van zorg niet geborgd is.

33. Hoe heeft deze situatie tot stand kunnen komen en hoe gaat u ervoor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost?

Er zijn omvangrijke inspanningen nodig om het systeem van trekkingsrechten conform de wens van uw Kamer en het beleid van het kabinet in te voeren. Bij de implementatie is gebleken dat er maatregelen nodig waren die ervoor zorgen dat tijdige uitbetaling mogelijk blijft. In het antwoord op vraag 1 is aangegeven hoe dit wordt gerealiseerd.

34. Kunnen de mensen met een PGB zelf hun budget krijgen, net als voorheen, totdat de SVB alle zaken op orde heeft en het weer overneemt?

Door de inzet van de maatregelen zoals genoemd in mijn brief van 20 januari jl. 7 is er geen noodzaak om het budget direct op rekening van de budgethouder uit te keren.

35. Wanneer heeft de SVB al haar zaken op orde?

De maatregelen die nu genomen zijn, zorgen ervoor dat tijdige betaling mogelijk is indien zorgovereenkomsten voor 1 januari zijn ingezonden. Het streven is om eind maart de implementatie afgerond te hebben. Daarbij is echter leidend het streven naar tijdige uitbetaling van zorgverleners. De maatregelen die nu genomen zijn, blijven daarom zo lang als nodig is van kracht. Ik blijf ook ik nauw overleg met SVB, VNG en ZN om dit te monitoren en zonodig bij te sturen.

Vragen van mevrouw Dijkstra (D66):

36. Kan de SVB organiseren dat het mogelijk wordt om als zorgbehoevende gewoon de facturen die je ontvangt in te voeren in het systeem, ook al staan er zaken met verschillende uurtarieven op de factuur?

Het is nu reeds mogelijk om op één zorgovereenkomst meerdere uurtarieven te vermelden. Er zijn immers budgethouders die verschillende soorten zorg afnemen of een toeslag voor nacht- en/of weekenddiensten willen vergoeden. Zo lang een zorgovereenkomst nog niet op die manier is verwerkt in het systeem van de SVB, kan het lastig zijn om declaraties in te dienen via mijnpgb.nl. In dat geval kan een budgethouder, net als de meeste budgethouders dat doen, hun declaratie per post verzenden naar de SVB.

37. Hoe kunnen we mensen helpen om voor hun vragen het juiste loket (gemeente/zorgverzekeraar/Svb) te vinden?

Voor inhoudelijke zorgvragen kunnen budgethouders terecht bij de verstrekker van het pgb. Administratieve vragen over uitbetaling, zorgovereenkomsten en salarisadministratie kunnen aan de SVB gericht worden. Via communicatie op websites, het halfjaarlijkse informatiebulletin voor budgethouders en via de helpdesks van de betrokken partijen kunnen cliënten antwoord vinden op hun vragen. Hierbij wordt gestreefd naar een warme overdracht als een budgethouder naar een loket belt waar zijn of haar vraag niet beantwoord kan worden.

Vragen van de fractie van de PVV:

38. Klopt het dat de extra krachten die zijn ingezet door de SVB om mensen te woord te staan, geen inhoudelijke antwoorden kunnen geven?

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik graag naar de antwoorden op vraag 7 en 8.

39. Klopt het dat die extra krachten niet in het systeem kunnen kijken, omdat het systeem overbelast raakt als er te veel mensen gebruik van maken?

Deze situatie doet zich op dit moment niet meer voor.

Namens de fractie van GroenLinks het volgende verzoek:

U heeft mij verzocht de twee sets ingediende schriftelijke Kamervragen beantwoord te krijgen op hetzelfde tijdstip als de andere vragen beantwoord worden. Deze vragen treft u via de reguliere route van schriftelijke Kamervragen ook vandaag aan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 30 597, nr. 483

X Noot
4

712988–132229-LZ

X Noot
5

Kamerstuk 33 891, nr. 173

X Noot
6

712988-132229-LZ

X Noot
7

712988-132229-LZ