Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525657 nr. 109

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2015

Vanaf 1 januari jl. is het systeem van trekkingsrechten ingevoerd voor het persoonsgebonden budget (pgb) onder de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet. Een budgethouder ontvangt geen voorschot meer op eigen rekening maar kan zijn of haar declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die het pgb voor de budgethouder beheert. Met deze veranderingen verschuift ook de controle op de bestedingen naar de voorkant van het proces, zodat budgethouder vooraf zekerheid heeft over zijn bestedingen. Dit kan terugbetalingen achteraf voorkomen.

Het trekkingsrecht is een onderdeel van de aanpak op het pgb om tot een solide en fraudebestendig pgb te komen. Dit instrument is daarom verankerd in de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz. Met de komst van het trekkingsrecht wordt een belangrijke stap gezet om het oneigenlijk gebruik van zorggeld en georganiseerde fraude met het pgb tegen te gaan. Het trekkingsrecht is een grote operatie waarbij zorgkantoren, gemeenten en budgethouders toegang gegeven wordt tot een digitale omgeving, waarin zij het pgb kunnen monitoren respectievelijk beheren. De komende tijd zullen de mogelijkheden voor het opsporen van pgb fraude via het trekkingsrecht worden doorontwikkeld. Fraudedetectie door het trekkingsrechten systeem kan verder verbeteren als het systeem is gevuld en er gedeclareerd wordt.

De pgb-houders zijn gevraagd hun zorgovereenkomsten in te sturen voor registratie en een inhoudelijke controle (door gemeente of zorgkantoor) alsmede een arbeidsrechtelijke controle (door de SVB) voorafgaand aan het budgetjaar 2015. Dit is een majeure operatie waarbij ongeveer 220.000 zorgovereenkomsten in het trekkingsrechtsysteem ingevoerd worden. Ik heb u 22 december 20141 door een brief geïnformeerd over de invoering van het trekkingsrecht en de mogelijkheden die zijn ingebouwd bij de invoering om de continuïteit van zorg voor de budgethouders te kunnen garanderen. Zo was afgesproken dat zorgovereenkomsten die niet op tijd goedgekeurd kunnen worden, door de SVB ambtshalve geaccordeerd zullen worden, zodat tijdige betaling mogelijk is.

Om als budgethouder de zorgverlener te kunnen laten betalen, is voor nieuwe budgethouders in 2015 een goedgekeurde zorgovereenkomst nodig, een toekenningsbericht voor een pgb en een juist ingevulde declaratie.

Met ZN, SVB en VNG heb ik besloten dat de reeds in 2014 voorbereide maatregelen ter continuering van de zorg in werking zullen treden. De SVB zal op verzoek van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg overgaan tot het ambtshalve goedkeuren van de nog niet getoetste zorgovereenkomsten zodat de SVB de declaraties op deze overeenkomsten tijdig kan uitbetalen.

Daarnaast is afgesproken dat ook toekenningsberichten in het systeem van de SVB zullen worden ingevoerd in die gevallen waarin die berichten nog niet zijn ingezonden of verwerkt. In dit voorlopige toekenningsbericht is onder meer de hoogte van het pgb en het betreffende wettelijke kader vastgelegd. Dit betekent dat de betreffende cliënten een voorlopig budget toegekend krijgen voor een periode van 3 maanden. De SVB heeft laten weten dat dit inmiddels voor alle budgethouders gerealiseerd is. De SVB kan op deze manier declaraties uitbetalen ten laste van dit budget. Deze maatregelen leiden tot continuering van de zorg omdat de zorgverleners uitbetaald kunnen worden. Daarnaast krijgen de uitvoerende partijen en de budgethouders extra tijd om de controles af te ronden en ontbrekende informatie aan te vullen. De ambitie om ook voor de bestaande groep pgb-houders alles getoetst te hebben verschuift in tijd, maar blijft bestaan. De controles op op de ingediende zorgovereenkomsten gaan door en het invoeren van de correcte toekenningsberichten ook.

Deze maatregelen maken het mogelijk dat de SVB op 27 januari aanstaande de hulpverleners betaalt die met hun budgethouder een vast maandbedrag zijn overeengekomen. Daarnaast kunnen budgethouders vanaf begin februari de declaraties over januari indienen. Het streven is dat die binnen 5 werkdagen na ontvangst worden uitbetaald.

Wat betreft de communicatie naar budgethouders geldt dat zij van de SVB een brief zullen ontvangen wanneer hun zorgovereenkomst ambtshalve is goedgekeurd en dat er op grond daarvan kan worden uitbetaald. Ook is op de websites van de SVB, Per Saldo en de VNG informatie geplaatst over het ambtshalve goedkeuren van zorgovereenkomsten en de inzet van voorlopige toekenningsberichten, waardoor tijdige uitbetaling mogelijk is.

De SVB kan tevens binnen het Zvw-pgb de werkgeverstaken voor de budgethouder uitvoeren. Dit gebeurt niet via het systeem van trekkingsrechten maar op basis van aparte afspraken. De nieuwe werkwijze rondom het uitvoeren van de werkgeverstaken binnen het Zvw-pgb is een grote operatie voor betrokken partijen en wijkt af van de werkwijze van eerdere jaren. Na overleg met de SVB is gebleken dat de SVB de betaling van het Zvw-pgb aan zorgverleners met wie de budgethouder een vast maandloon is overeengekomen, op 27/1 kan uitvoeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 97, pag. 11–15.