Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825478 nr. 13

25 478
Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID SCHIMMEL

Voorgesteld 20 november 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er veel aan gelegen is de kansen van arbeids-gehandicapten op arbeidsinpassing sterk te vergroten en vrijblijvende reïntegratieinspanningen niet passen in een actief arbeidsparticipatiebeleid in de sociale zekerheid;

constaterend, dat het proces van arbeidsinpassing in de uitvoeringspraktijk nog veel belemmeringen ondervindt;

verzoekt het kabinet te bevorderen dat de rechten van de arbeidsgehandicapte op een snel(le) indicatiestelling en trajectaanbod te verbeteren door het opnemen van een reïntegratiecontract in de wet, waarin wederzijdse rechten en plichten tussen uitvoeringsinstelling en arbeidsgehandicapten worden geregeld, zoals de termijn waarbinnen inidicatiestelling en trajectaanbod moeten zijn gedaan worden opgenomen en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de uitvoeringsinstellingen bij overdracht van de cliënt wordt vastgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schimmel