Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825478 nr. 11

25 478
Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID SCHIMMEL

Ontvangen 10 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

A. Na onderdeel D wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Dd

Artikel 75a, derde lid, wordt vervangen door:

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de arbeidsongeschikt- heidsuitkering wordt toegekend aan een werknemer die:

a. bij het aangaan van de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid, arbeidsgehandicapte was bedoeld in artikel 2 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

b. tot de dag waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend arbeidsgehandicapte is gebleven; en

c. een periode van zes jaar te rekenen vanaf de dag waarop de dienstbetrekking, bedoeld onder a, is aangegaan niet is verstreken.

De periode van zes jaar, bedoeld onder c, is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehan- dicapten toegekende uitkering.

B. Na onderdeel F wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ff

Artikel 76f, vierde lid, wordt vervangen door:

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien:

a. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft die op grond van artikel 71, eerste lid, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt betaald en op grond van artikel 71, derde lid, niet op een eigen risicodrager wordt verhaald;

b. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft die op grond van artikel 75a, vierde lid, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt betaald en niet kan worden verhaald op een kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 75; of

c. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft toegekend aan een werknemer die:

1°. bij het aangaan van de dienstbetrekking waaruit de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, arbeidsgehandicapte was als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

2°. tot de dag waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend arbeidsgehandicapte is gebleven; en

3°. een periode van zes jaar te rekenen vanaf de dag waarop de dienstbetrekking, bedoeld onder a, is aangegaan niet is verstreken.

De periode van zes jaar, bedoeld onder 3°, is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toegekende uitkering.

II

Na artikel 75c worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 75d. Overgangsbepaling artikel 75a WAO

Onder arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 65a, derde lid, van de WAO, wordt uitsluitend verstaan, een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend aan een werknemer terzake van arbeidsongeschiktheid uit een dienstbetrekking die op of na 1 januari 1998 is aangegaan.

Artikel 75e. Overgangsbepaling artikel 76f WAO

Onder arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 76f, vierde lid, onderdeel c, van de WAO, wordt uitsluitend verstaan, een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend aan een werknemer terzake van arbeidsongeschiktheid uit een dienstbetrekking die op of na 1 januari 1998 is aangegaan.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd belemmeringen voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten personen (verder) weg te nemen.

I

Artikel 75a, derde lid, van de WAO

Met de wijziging van artikel 75a, derde lid, van de WAO wordt bereikt dat een eigen risicodragende werkgever niet verantwoordelijk is voor het betalen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend aan een persoon die ten tijde van indiensttreding bij die werkgever arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet WEA was. Als voorwaarde wordt gesteld dat deze persoon vanaf de dag van indiensttreding tot aan het moment waarop een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend arbeidsgehandicapte is gebleven. Met andere woorden, het desbetreffende artikellid is niet van toepassing indien het een persoon betreft die tijdens het dienstverband met de werkgever niet langer arbeidsgehandicapte is en vervolgens ziek en arbeidsongeschikt wordt. In dat geval is de eigen risicodragende werkgever wel verantwoordelijk voor betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voorts wordt als voorwaarde gesteld dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend binnen een periode van zes jaar na aanvang van de dienstbetrekking.

Laatstgenoemde voorwaarde geldt niet indien de arbeidsongeschikt- heidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de WAZ of de WAJONG toegekende uitkering.

Artikel 76f, vierde lid van de WAO

Met de wijziging van artikel 76f, vierde lid, onderdeel c, van de WAO wordt bereikt dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend aan werknemers die bij het aangaan van de dienstbetrekking waaruit de arbeidsongeschiktheid is ontstaan reeds arbeidsgehandicapte waren niet ten laste komen van de Arbeidsongeschiktheidskas. Dientengevolge worden deze uitkeringen ook niet meegenomen bij de vaststelling van de door een werkgever verschuldigde gedifferentieerde premie. Ook hier geldt dat het desbetreffende artikelonderdeel niet van toepassing is indien de uitkering wordt toegekend aan een persoon die tijdens het dienstverband met de werkgever niet langer arbeidsgehandicapte is en vervolgens ziek en arbeidsongeschikt wordt. In dat geval telt de uitkering wel mee bij de berekening van de door een werkgever verschuldigde gedifferentieerde premie. Voorts wordt ook hier als voorwaarde gesteld, dat de arbeidsongeschiktsheidsuitkering wordt toegekend binnen een periode van zes jaar na aanvang van de dienstbetrekking. Ook hier geldt dat deze voorwaarde niet van toepassing is indien de arbeidsonge- schiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de WAZ of de WAJONG toegekende uitkering.

II

In onderdeel II van het onderhavige amendement worden twee overgangsbepalingen voorgesteld, die betrekking hebben op de voorstellen zoals onder I geformuleerd. Deze overgangsbepalingen, bedoeld in de artikel 75d en 75c, hebben tot gevolg dat het niet toerekenen van arbeidsongeschiktheidslasten aan de eigen risicodrager, of – via de gedifferentieerde premie – aan de niet eigen risicodragende werkgever, uitsluitend geldt indien het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft toegekend aan een arbeidsgehandicapte die op of na 1 januari 1998 een dienstbetrekking is aangegaan.

Schimmel