Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200025444 nr. 11

25 444
Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID DE CLOE C.S.

Ontvangen 13 september 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 61, vijfde lid, tweede volzin, komt te luiden: Deze aanbeveling omvat twee personen.

B. Aan artikel 61, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In bijzondere, door de gemeenteraad te motiveren gevallen, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat.

C. Artikel 61, zevende lid, komt te luiden:

7. Onze Minister volgt in zijn voordracht in beginsel de volgorde van de aanbeveling van de gemeenteraad, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven. Een zodanige afwijking wordt nadrukkelijk gemotiveerd.

D. Artikel 61c, derde lid, komt te luiden:

3. De aanbevelingen van de raad, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, artikel 61a, tweede lid, en artikel 61b, tweede lid, zijn openbaar.

II

Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 61, vijfde lid, tweede volzin, komt als volgt te luiden: Deze aanbeveling omvat twee personen.

B. Aan artikel 61, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In bijzondere, door provinciale staten te motiveren gevallen, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat.

C. Artikel 61, zesde lid, komt te luiden:

6. Onze Minister volgt in zijn voordracht in beginsel de volgorde van de aanbeveling van provinciale staten tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven. Een zodanige afwijking wordt nadrukkelijk gemotiveerd.

D. Artikel 61c, derde lid, komt te luiden:

3. De aanbevelingen van de staten, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, 61a, tweede lid, en 61b, tweede lid, zijn openbaar.

Toelichting

I en II, onderdelen A en B

Een aanbeveling bestaat uit twee personen. In bijzondere gevallen, te denken ware bijvoorbeeld aan gemeentelijke herindelingen, zou om redenen van doelmatigheid kunnen worden volstaan met een enkelvoudige aanbeveling.

I en II, onderdeel C

In plaats van formulering van afwijkingsgronden wordt gekozen voor het vastleggen van het positieve uitgangspunt dat de minister de aanbeveling in beginsel volgt. Afwijking dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. De adviesverplichting van de commissaris vervalt.

I en II, onderdeel D

Nu bij een referendum een openbare aanbeveling wordt geïntroduceerd wordt voorgesteld deze lijn door te trekken tot alle gevallen waarin een aanbeveling wordt uitgebracht.

De Cloe

Te Veldhuis

Scheltema-de Nie