Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225422 nr. 92

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2012

In mijn brief, kenmerk Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 25 422, nr. 88, d.d. 14 september 2011, over de IAEA-conferenties in april en juni 2011, heb ik u toegezegd de ontwikkelingen naar aanleiding van Fukushima op de voet te zullen volgen en u daarvan op de hoogte te houden.

Tijdens de 5th Review Meeting van de Convention on Nuclear Safety (CNS) van 4–14 april 2011 hebben de deelnemende landen op basis van de verdragsbepalingen besloten een buitengewone CNS-vergadering te houden.

Die vergadering dient om de geleerde en de te leren lessen van het kernongeval bij Fukushima Dai-Ichi te bespreken, en zal van 27–31 augustus 2012 in Wenen plaatsvinden. Aan de IAEA-landen is gevraagd om vóór 13 mei 2012 over de,

door hen naar aanleiding van Fukushima Dai-Ichi, getroffen en voorgenomen maatregelen te rapporteren. Het betreft uitsluitend die maatregelen en de daarbij behorende planningen op een aantal thema’s.

In dit licht stuur ik u hierbij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, het specifieke CNS-landenrapport voor Nederland ter informatie toe, als bijdrage aan de buitengewone bijeenkomst.1 Met deze vergadering beoogt de CNS de nucleaire veiligheid in de lidstaten te verhogen door enerzijds het leer- en evaluatieproces in elk van de lidstaten bij de vergunninghouders en het bevoegd gezag te stimuleren, en anderzijds het evaluatieproces over de effectiviteit van de CNS in gang te zetten.

Nederland zet zich als lid van de IAEA en Euratom actief in voor verbetering en naleving van algemene standaarden voor nucleaire veiligheid. Uitvoering van het IAEA Action Plan en de zogenaamde «stress tests», die onlangs door de Euratom-lidstaten zijn uitgevoerd, zijn hier voorbeelden van. Ik vind het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid dan ook van het grootste belang.

Dit CNS-landenrapportage bevat een opsomming van de maatregelen die door de vergunninghouder van een kerncentrale en die welke door het bevoegd gezag zijn getroffen dan wel zijn voorgenomen. De getroffen en voorgenomen maatregelen zijn naar het gevraagde format in tabellen naar onderstaande thema’s ingedeeld. De tekst van het rapport is een toelichting op de genoemde maatregelen die zijn opgenomen in deze tabellen.

De eerste drie thema’s komen overeen met die uit de EU-stresstest en betreffen:

 • 1. externe gebeurtenissen zoals overstromingen, aardbevingen en extreme weersomstandigheden;

 • 2. aspecten rond het ontwerp van de koeling en stroomvoorziening van een kerncentrale; en

 • 3. de voorbereiding op en het beheersen van zware ongevallen (on-site).

De overige drie thema’s zijn:

 • 4. de nationale organisatie (met name rondom de rampenbestrijding);

 • 5. de voorbereiding op en het beheersen van de reactie op zware ongevallen

  (off-site);

 • 6. maatregelen om de internationale samenwerking te intensiveren.

In de bijlage vindt u een aantal voorbeelden van maatregelen die onder de verschillende thema’s genoemd zijn (zie bijgaand).

Voorafgaande aan de buitengewone CNS-bijeenkomst in augustus 2012 zullen de CNS-rapporteurs, voor elk van de zes thema’s afzonderlijk, op basis van alle specifieke landenrapporten een samenvatting maken van de maatregelen uit de thematische tabellen van alle landenrapporten. Deze samenvattingen en niet de afzonderlijke landenrapporten zullen in de themagroepen tijdens de buitengewone CNS-bijeenkomst besproken worden.

Van de geïdentificeerde lessen en resultaten van deze thematische bijeenkomsten zal ik u berichten in het verslag dat van de buitengewone CNS-vergadering zal worden opgesteld.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Bijlage:

Voorbeelden van de getroffen en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van het kernongeval bij Fukushima Dai-Ichi zijn:

 • de brandblussystemen aardbevingsbestendiger maken en daarbij rekening houden met de uit te voeren nadere seismische analyse;

 • onderzoek naar de aansluiting bij internationale richtlijnen van de zeer specifieke aanpak van overstromingsbescherming in Nederland, die steunt op het landelijke dijkenstelsel;

 • studie naar de gevolgen van stormvloeden met een zeer lange terugkeerperiode (> 10 000 jaar);

 • maatregelen ten behoeve van verkorting van de tijd om de mobiele dieselgenerator aan te kunnen sluiten zonder externe ondersteuning;

 • mogelijkheden om dieselvoorraden voor noodstroomvoorziening te vergroten en flexibeler in te zetten en daarop de procedures en training voor het personeel aan te vullen;

 • mogelijkheden om het splijtstof opslagbassin te voorzien van een reserve koelsysteem dat niet afhankelijk is van bestaande noodstroomvoorzieningen;

 • het geschikt maken van het alarmcoördinatiecentrum voor gebruik onder alle voorstelbare omstandigheden, inclusief een grote overstroming;

 • trainen van procedures voor het beheersen van zware ongevallen in het bijzonder voor het beheersen van langdurende (maandenlange) ongevalsituaties;

 • beschikbaarheid van extra personeel tijdens crisissituaties;

 • ontwikkelen van een strategie, meetprotocollen, decontaminatievoorschriften en vrijgavegrenzen, voor materialen zoals containers en vliegtuigen uit besmette gebieden.


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.