25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2010

Tijdens het Algemeen Overleg van 18 juni 2003 (Kamerstuk 25 422, nr. 31) heeft de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te kennen gegeven de jaarlijkse rapportages over de storingsmeldingen in de Nederlandse nucleaire installaties, zoals die in 1980 waren toegezegd door de toenmalige Minister van Sociale Zaken, te willen blijven ontvangen.

Ik bied u hierbij aan de Storingsrapportage 2009 (Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009)1.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven