25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2010

Op grond van artikel 5 van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid, (Convention on Nuclear Safety, CNS) behoort iedere Verdragspartij om de drie jaar een rapport in te dienen. Het rapport behandelt de maatregelen die door de Verdragspartner genomen zijn ter nakoming van de verplichtingen van het CNS-verdrag.

De rapportages dienen ter voorbereiding van de toetsingsvergadering, die om de drie jaar wordt gehouden. De vorige toetsingsconferenties van de Verdragspartijen vonden in Wenen plaats in 1999, 2002, 2005 en 2008. Daar werden de verschillende nationale rapporten, waaronder ook de Nederlandse CNS-rapporten besproken.

Ter voorbereiding van de vijfde toetsingsconferentie (die april 2011 in Wenen zal plaatsvinden) is het vijfde nationale rapport opgesteld.

Dit rapport bied ik u hierbij ter kennisneming aan.1

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven