25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2018

Hierbij stuur ik u de brief op verzoek van het lid Laçin (SP) naar aanleiding van het bericht dat er vier mensen zijn aangehouden voor het vermoeden dat zij handelen in radioactief afval dat van een schip afkomstig is (Handelingen II 2017/18, nr. 97, item 6).

Het radioactief afval is aangetroffen in schroot, afkomstig uit het ruim van een gesloopt schip. Ter voorkoming van ongecontroleerde verspreiding van radioactieve stoffen in schroot worden in Nederland schrootladingen in de Rotterdamse Haven en de grotere schroothandelaren gemonitord op aanwezigheid van radioactiviteit. Bij detectie van een radioactief besmette schrootlading moet hiervan aangifte worden gedaan bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Zij houdt vervolgens toezicht op een adequate veilige afhandeling. Dit is gereguleerd in de Kernenergiewet en onderliggende regelgeving (Besluit detectie radioactief besmet schroot). De betreffende gebeurtenis is dus een reguliere afhandeling van een aangifte van radioactief materiaal aanwezig in schroot.

Bij de beoordeling van de aangifte kijkt de ANVS naar de mogelijke risico’s en de herkomst van de lading. Daarnaast ziet de ANVS erop toe dat de schroot verwerkende bedrijven er zorg voor dragen dat de aangetroffen radioactieve stoffen op de juiste wijze afgevoerd worden naar een daartoe gerechtigde instelling. De interventies en maatregelen van de ANVS zijn afhankelijk van de bevindingen. Bij de beoordeling in dit geval was er een vermoeden van een strafbaar feit waarna de politie is ingelicht. Het politieonderzoek is nu nog lopende. De kosten voor de afvoer moeten in beginsel betaald worden door het schroot verwerkende bedrijf.

Deze casus is een bevestiging dat het ingerichte systeem met de detectiepoorten en de opvolging van de alarmen van deze poorten goed werkt. Naast deze afhandeling van aangiftes houdt de ANVS ook actief toezicht op de naleving van gestelde eisen voor detectie van radioactief schroot door de schroot verwerkende bedrijven. In het kader van het actieve toezicht op schrootverwerkende bedrijven wordt een aanvullend toezichtproject uitgevoerd naar de naleving van de eisen van het Besluit detectie en radioactief besmet schroot. Ik zal de Kamer graag over de resultaten op de hoogte brengen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven