25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 228 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2018

Bij het ordedebat van 5 juli 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 103, Regeling van Werkzaamheden) heeft uw Kamer gevraagd om een schriftelijke reactie op de recente mediaberichten over de reactor Tihange 3.

De reactor Tihange 3 ligt sinds april 2018 stil voor een reguliere onderhoudsstop. Op 15 juni 2018 heeft het Federale Agentschap Nucleaire Controle (FANC) via zijn website bericht over een verlenging van deze onderhoudsstop met enkele maanden tot september 2018.

Eerder tijdens de stop was een beschadiging geconstateerd aan het beton in een gebouw waarin onderdelen zitten die deel uitmaken van het back-up noodsysteem1. Om de betonschade en de mogelijke gevolgen ervan goed in kaart te brengen, heeft de vergunninghouder/exploitant een onderzoek gestart naar het beton en de robuustheid van het gebouw. Bij dit nader onderzoek zijn, naast de betonschade, ook afwijkingen gevonden in de stalen bewapening in dit beton, waarschijnlijk ontstaan bij het storten van het beton.

De aanvankelijk geconstateerde beschadiging aan het beton werd door het FANC voorlopig ingeschaald als INES-0 gebeurtenis (niet veiligheidsrelevant). Op 27 juni 2018 heeft het FANC bericht de inschaling herzien te hebben naar aanleiding van de gevonden afwijkingen in de bewapening van het beton. De gebeurtenis wordt nu als INES-1 ingeschaald, dat wil zeggen dat er sprake is van een afwijking aan een veiligheidssysteem, maar dat de veiligheid nog met voldoende marge is geborgd2. Het FANC constateert dat de robuustheid van het desbetreffende gebouw ter discussie staat. Bij deze nieuwe inschaling gaat het FANC dus veiligheidshalve uit van de aanname dat het gebouw en de installaties hierin niet bruikbaar zijn, totdat het tegendeel bewezen is. De vergunninghouder dient aan te tonen dat het gebouw ondanks de defecten voldoet aan de robuustheideisen tegen externe gevaren; pas daarna kan de reactor herstarten.

Het FANC stelt verder dat er geen sprake is van veiligheidsrisico’s voor de bevolking, de werknemers van de kerncentrale en het milieu.

De ANVS volgt de berichtgeving hierover en zal indien onduidelijkheden ontstaan contact opnemen met het FANC.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Indien er problemen zijn met het reguliere noodsysteem, kan dit back-up noodsysteem daarvoor in de plaats worden ingezet.

Naar boven