Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825415 nr. 12

25 415
Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 12
VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 1997

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel XXII wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A, onder 2., wordt in artikel 1, achtste lid, «als bedoeld in artikel 49 van die wet» vervangen door: als bedoeld in artikel 50 van die wet.

2. In onderdeel B, onder 6., wordt:

a. in artikel 8, twintigste lid, «als bedoeld in artikel 49 van die wet» vervangen door: als bedoeld in artikel 50 van die wet.

b. in artikel 8, eenentwintigste lid, «als bedoeld in artikel 53 van die wet» vervangen door: als bedoeld in artikel 54 van die wet.

c. in artikel 8, tweeëntwintigste lid, « als bedoeld in artikel 49 van die wet» vervangen door: als bedoeld in artikel 50 van die wet.

3. In onderdeel R wordt in artikel 59, negende lid, «als bedoeld in artikel 49 van die wet» vervangen door: als bedoeld in artikel 50 van die wet.

2

Artikel XXIV wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel M wordt vervangen door:

M

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door:

c. met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de jonggehandicapte buiten Nederland is gaan wonen.

2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. Het eerste lid, onderdeel c, is tevens van toepassing op de jonggehandicapte die buiten Nederland is gaan wonen en op wie artikel 3, derde lid, van toepassing is.

2. In onderdeel GG, wordt in artikel 51, tiende lid, «als bedoeld in artikel 49 van die wet» vervangen door: als bedoeld in artikel 50 van die wet.

3

In artikel XXVI, onderdeel E, wordt in artikel VIIa «artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen» vervangen door: artikel 54 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.

Toelichting

Deze nota van wijziging vloeit vrijwel geheel voort uit de wijziging van de nummering van de artikelen van het wetsvoorstel houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen; 25 282: OOW). Dit wetsvoorstel is op 11 november 1997 aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Gelet op het feit dat in de Aanpassingswet Pemba op diverse plaatsen wordt verwezen naar artikelen van de OOW en deze artikelen alle zijn vernummerd als gevolg van tijdens de parlementaire behandeling aangebrachte wijzigingen, dienen in de Aanpassingswet Pemba de artikelnummers van de OOW eveneens te worden gewijzigd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave