Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725415 nr. 1;2

25 415
Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

21 juni 1997

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet enige wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. HET MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL I. BEROEPSWET

In onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet, worden na onderdeel 3 de onderdelen 3a en 3b ingevoegd, luidende:

3a. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

3b. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL II. KOPPELINGSWET

Indien de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen eerder in werking treedt dan of gelijktijdig met het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland (24 233), wordt artikel XI, onder A, van laatstgenoemde wet vervangen door:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

ARTIKEL III. WETBOEK VAN KOOPHANDEL

Artikel 415, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel wordt vervangen door:

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van loon als bedoeld in het eerste lid met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, dan wel met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge zowel de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

HOOFDSTUK II. HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL IV. WET RIETKERK-UITKERING

In artikel 8 van de Wet Rietkerk-uitkering vervalt «, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28)» en wordt «Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 249)» vervangen door: Algemene nabestaandenwet.

HOOFDSTUK III. HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ARTIKEL V. WET OP DE STUDIEFINANCIERING

In artikel 17e, vierde lid, van de Wet op de studiefinanciering wordt «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL VI. WET OP HET BASISONDERWIJS

In artikel 4, twaalfde lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90)» vervangen door: «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten».

HOOFDSTUK IV. HET MINISTERIE VAN FINANCIËN

ARTIKEL VII. WET OP DE LOONBELASTING 1964

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 11, eerste lid, onderdeel i, onder 2°, wordt vervangen door:

2°. als premie ingevolge de Werkloosheidswet;.

B

In artikel 12a wordt de zinsnede «het in artikel 71, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen bedoelde bedrag» vervangen door: het in artikel 72, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen bedoelde bedrag.

C

In artikel 17, tweede lid, wordt de zinsnede «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

D

In artikel 31, vierde lid, wordt de zinsnede «premies ingevolge de Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: premie ingevolge de Werkloosheidswet.

E

In artikel 32a, eerste lid, vervalt «of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering».

ARTIKEL VIII. WET VERMINDERING AFDRACHT LOONBELASTING EN PREMIE VOOR DE VOLKSVERZEKERINGEN

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, wordt de zinsnede «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 31, tweede en derde lid, wordt de zinsnede «verminderd met het werknemersaandeel in de premies ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: verminderd met het werknemersaandeel in de premie ingevolge de Werkloosheidswet.

HOOFDSTUK V. HET MINISTERIE VAN DEFENSIE

ARTIKEL IX. UITKERINGSWET GEWEZEN MILITAIREN

In artikel 5, vierde lid, van de Uitkeringswet gewezen militairen wordt «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

HOOFDSTUK VI. HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

ARTIKEL X. WET INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 1996 ingediende voorstel van wet houdende nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet) (25 090) niet tot wet is verheven en in werking is getreden op de datum van inwerkingtreding van deze wet, worden in artikel 25, eerste lid, onderdeel d, van de Wet individuele huursubsidie, de onderdelen 5e tot en met 7e onder gelijktijdige toevoeging van onderdeel 8e vervangen door:

5e. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

6e. de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

7e. de Algemene nabestaandenwet of

8e. de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag enerzijds en het inkomen over bedoeld kalenderjaar dat een gehuwde onderscheidenlijk een ongehuwde krachtens de Algemene Ouderdomswet maximaal geniet anderzijds;.

HOOFDSTUK VII. HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

ARTIKEL XI. WET PRIVATISERING SPOORWEGPENSIOENFONDS

De Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds wordt als volgt gewijzigd:

A

De titel van Hoofdstuk IV, luidende «Overgang naar werknemersverzekeringen en algemene arbeidsongeschiktheidswet» wordt vervangen door: Overgang naar werknemersverzekeringen.

B

Artikel 9 wordt vervangen door:

Artikel 9

De door de Directie van het Spoorwegpensioenfonds vastgestelde mate van algemene invaliditeit, bedoeld in artikel F 7 van de Spoorwegpensioenwet of de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van de ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals deze wet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, is bepalend voor de vaststelling van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

C

Artikel 11 vervalt.

D

In artikel 15 vervalt «of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet».

E

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede « alsmede de verzekerde, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid».

2. In het derde lid vervalt «, 11».

3. In het vierde lid vervallen de zinsneden «, of de verzekerde, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid,» en « en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,».

F

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Onverminderd deze wet zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet en de op deze wetten berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het in dit hoofdstuk bedoelde recht op uitkering op grond van die wetten.

2. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

HOOFDSTUK VIII. HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL XII. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

In artikel 17g, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XIII. ALGEMENE NABESTAANDENWET

De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdelen b en d, vervalt « en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering».

B

Artikel 36, eerste lid, wordt vervangen door:

1. De Bank is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

C

In artikel 45, derde lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

D

In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

E

In artikel 69, eerste lid, tweede volzin, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XIV. ALGEMENE OUDERDOMSWET

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, derde lid, vervalt « en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89)».

B

In artikel 17i, derde lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

C

In artikel 29, zevende lid, wordt «de Werkloosheidswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Werkloosheidswet.

ARTIKEL XV. ARBEIDSVOORZIENINGSWET 1996

In artikel 51, onderdeel b, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

ARTIKEL XVI. INVOERINGSWET NIEUWE EN GEWIJZIGDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN

De Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, worden de onderdelen b en c vervangen door:

b. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

c. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

B

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een «1» geplaatst.

2. De zinsnede «de bedrijfsverenigingen» wordt vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat de toepassing, bedoeld in het eerste lid, eindigt.

C

In de artikelen III en V, wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

Na artikel VI wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIA. WIJZIGING GRONDSLAG AMVB EX WAO

De algemene maatregel van bestuur, op grond van artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, getroffen, berust na de inwerkingtreding van die wet op artikel 65c, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

E

In artikel VII wordt de zinsnede «de persoon, bedoeld in artikel X, ten aanzien van wie de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet op grond van artikel XI van toepassing blijft» vervangen door: de persoon, bedoeld in artikel XII, ten aanzien van wie de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet op grond van artikel XIII van toepassing blijft.

F

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Alle vermogensbestanddelen die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk worden beheerd en geadministreerd in de vorm van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds gaan over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

2. In het zesde lid wordt «Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

G

In artikel IX wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

H

Na artikel XI wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIA. OVERGANGSBEPALING INZAKE ARTIKEL 90 WAO

Artikel 90, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat luidt na inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is slechts van toepassing op arbeidsongeschiktheid die is ingetreden op of na de dag van inwerkingtreding van die wet.

I

Artikel XIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel d wordt «artikel 32a of 37» vervangen door: artikel 32a, 37 of 38.

2°. Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel d door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. wiens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet voor de dag van inwerkingtreding van deze wet is ingetreden en voor wie de wachttijd, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van die wet op die dag was verstreken, doch die op die dag geen recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van die wet, uitsluitend omdat een aanvraag tot toekenning van die uitkering niet was ingediend.

2. In het tweede lid vervallen «36a,» en «57, met uitzondering van het tweede lid, onderdelen b en c, 58,»

3. In het vierde lid vervallen «30, 31, 32,» en «59».

4. Onder vernummering van het zevende lid tot achtste lid wordt een zevende lid ingevoegd, luidende:

7. Betaling aan een persoon als bedoeld in het eerste lid, van een uitkering, waarop over een periode gelegen voor de dag van inwerkingtreding van deze wet op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet recht bestond, die plaatsvindt op of na de dag van inwerkingtreding van deze wet, wordt aangemerkt als betaling van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

J

In artikel XIV, eerste lid, onderdelen a en b, wordt «de leeftijd van 50 jaar» telkens vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

K

Artikel XXIV wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel d wordt «artikel 32a of 37» vervangen door: artikel 32a, 37 of 38.

2°. Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel d door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. wiens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet voor de dag van inwerkingtreding van deze wet is ingetreden en voor wie de wachttijd, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van die wet op die dag was verstreken, doch die op die dag geen recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van die wet, uitsluitend omdat een aanvraag tot toekenning van die uitkering niet was ingediend.

2. In het tweede lid vervalt «57, met uitzondering van het tweede lid, onderdelen b en c, 58,».

3. In het vierde lid vervalt «24, 25, 26,» en wordt de zinsnede «74, 75 en 76» vervangen door: 73, 74 en 75.

4. Onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid wordt een zesde lid ingevoegd, luidende:

6. Betaling aan een persoon als bedoeld in het eerste lid, van een uitkering, waarop over een periode gelegen voor de dag van inwerkingtreding van deze wet op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet recht bestond, die plaatsvindt op of na de dag van inwerkingtreding van deze wet, wordt aangemerkt als betaling van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

L

Artikel XXIX (Organisatiewet sociale verzekeringen) vervalt.

M

Artikel XXX (Coördinatiewet Sociale Verzekering) wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging» vervangen door: het wachtgeldfonds dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert.

2. Aan artikel XXX worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

3. In het zevende lid wordt de tweede zin vervangen door:

Bij die herziening wordt het voor de premieberekening in aanmerking komende loon vastgesteld naar evenredigheid van het ten laste van die werkgevers genoten loon, en blijft, bij de berekening van het loon waarnaar de premie op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld, het voor premieberekening in aanmerking komende loon buiten aanmerking tot een evenredig deel van het bedrag, bedoeld in het vierde lid.

4. In het achtste lid wordt de tweede zin vervangen door:

In de te stellen regels wordt uitgegaan van een totaal loonbedrag, dat niet hoger is dan het bedrag bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk het tweede lid, en waarbij niet meer dan een keer rekening wordt gehouden met dat bedrag.

N

Artikel XXXII (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) wordt als volgt gewijzigd:

1. Boven de tekst van het artikel wordt een «A» geplaatst.

2. Aan het artikel worden zes onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 25, eerste lid, onderdeel c, wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door «het Landelijk instituut sociale verzekeringen» en wordt «haar» vervangen door: hem.

C

Artikel 29g, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. In het vierde lid wordt «het tweede of derde lid» vervangen door: het derde lid.

D

Artikel 63, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «De bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. «de bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3. «zij» wordt vervangen door: het.

E

In artikel 81, eerste lid, onderdeel c, wordt «de drie jaren» vervangen door: één jaar.

F

Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het eerste lid wordt vervangen door: De in artikel 81, eerste lid, onderdeel c respectievelijk d, genoemde termijn van één jaar respectievelijk van drie jaren wordt geacht niet te zijn onderbroken:

2. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. De in artikel 81, eerste lid, onderdeel c respectievelijk d, genoemde voorwaarde van een verzekeringsduur van één jaar respectievelijk van drie jaren wordt geacht te zijn vervuld, indien de betrokkene in het genot is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

G

In artikel 87d van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt de zinsnede «in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

O

Artikel XXXIV (Ziektewet) wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel A wordt, onder vernummering van onderdeel 2 tot onderdeel 3 een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. Het tweede lid, onderdeel f, wordt vervangen door:

f. arbeidsongeschiktheid, ter zake waarvan ziekengeld op grond van deze wet of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is toegekend.

2. De onderdelen D en E worden geletterd G en H, waarna drie onderdelen worden ingevoegd, luidende:

D

Artikel 32 wordt vervangen door:

Artikel 32

1. Indien de verzekerde ter zake van de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte zowel recht heeft op toekenning van ziekengeld op grond van deze wet als op heropening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met artikel 47 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 21 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen dan wel artikel 19 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald voor zover het:

a. de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen dan wel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten overtreft indien uitsluitend artikel 21 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, onderscheidenlijk artikel 19 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten van toepassing is; of

b. de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering overtreft, indien zowel artikel 47 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als artikel 21 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 19 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten van toepassing zijn, dan wel uitsluitend artikel 47 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van toepassing is.

2. Indien de verzekerde ter zake van de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte zowel recht heeft op toekenning van ziekengeld op grond van deze wet als op herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met de artikelen 38 en 39 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 14 en 15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de artikelen 13 en 14 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt het ziekengeld slechts uitbetaald voor zover het:

a. het bedrag, waarmee de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met die herziening is verhoogd, overtreft, indien uitsluitend artikel 14 of 15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 13 of 14 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten van toepassing is; of

b. het bedrag, waarmee de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met die herziening is verhoogd, overtreft, indien zowel artikel 38 of 39 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als artikel 14 of 15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 13 of 14 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, van toepassing zijn, dan wel uitsluitend artikel 38 of 39 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van toepassing is.

3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is bevoegd in bijzondere gevallen van het ziekengeld een hoger bedrag uit te betalen, dan in het eerste en tweede lid is bepaald.

4. Onze Minister kan met betrekking tot gevallen van samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten regels stellen. Bij deze regels kan worden afgeweken van het eerste tot en met derde lid.

E

Artikel 45, eerste lid, onderdeel f, wordt vervangen door:

f. indien met betrekking tot de ongeschiktheid tot werken bij de uitvoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toepassing wordt gegeven aan artikel 25 of 28, onderdeel a of b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 44 of 45, onderdeel a of b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 36 of 37, onderdeel a of b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

F

In artikel 45g, tweede lid, wordt «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

P

Artikel XXXV (Werkloosheidswet) wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen B, C en D worden respectievelijk geletterd H, I en L.

2. Na onderdeel A worden zes onderdelen ingevoegd, luidende:

B

In artikel 17b, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «artikel 58, eerste of derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: artikel 65b, eerste of derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

C

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. een uitkering ontvangt op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering die naar aard en strekking hiermee overeenkomt, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%, of een uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of een uitkering die naar aard en strekking hiermee overeenkomt, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%, of een toelage ontvangt op grond van artikel 65b, eerste of derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die, al dan niet vermeerderd met een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 70% of meer bedraagt van het dagloon, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;.

D

In artikel 27g, tweede lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

E

In artikel 36b wordt de zinsnede «Het Landelijk instituut stelt regels gesteld» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels.

F

In artikel 45, vierde lid, wordt «of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: , de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

G

In artikel 52j, eerste lid, vervalt de zinsnede «artikel 6 van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet en ».

3. In onderdeel H wordt «het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging» vervangen door: het wachtgeldfonds dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert.

4. Na onderdeel I worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

J

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste zin wordt de zinsnede «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming stelt,» vervangen door «Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt».

b. De tweede zin vervalt.

2. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. Indien een herziening van het in het eerste lid bedoelde premiepercentage of een wijziging in de verdeling van de premie op grond van artikel 81, derde lid, ingaat op een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen een voor alle takken van bedrijf en beroep gemiddeld percentage vast voor werkgevers respectievelijk werknemers dat zal gelden voor het gehele kalenderjaar.

3. Het vijfde lid vervalt.

K

Artikel 89, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. het door de werkgever verschuldigde bedrag, bedoeld in artikel 52j en in artikel 46 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

5. Na onderdeel L wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

M

In artikel 100, tweede lid, onderdeel d, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Q

Artikel XXXVI (Wet financiering volksverzekeringen) wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen A en B worden vervangen door:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «de onderdelen b tot en met e» vervangen door: de onderdelen b tot en met d.

2. De puntkomma aan het eind van onderdeel d wordt vervangen door een punt en onderdeel e vervalt.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «de onderdelen b tot en met d» vervangen door: de onderdelen b en c.

2. De puntkomma aan het eind van onderdeel c wordt vervangen door een punt en onderdeel d vervalt.

2. De onderdelen C tot en met G worden geletterd E tot en met I, waarna twee onderdelen worden ingevoegd, luidende:

C

In artikel 10, tweede lid, vervalt de zinsnede « en de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering».

D

In artikel 18, vierde lid, onderdeel c, vervalt de zinsnede « de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering,».

R

Artikel XXXVII (Toeslagenwet) wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel B wordt geletterd D, waarna twee onderdelen worden ingevoegd, luidende:

B

In artikel 23, tweede lid, wordt « of artikel 40, eerste lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: , artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 17, eerste lid, onderdeel a, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

C

In artikel 27, eerste lid, wordt «Toeslagen fonds» vervangen door: Toeslagenfonds.

S

Aan artikel XXXVIII (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Op de uitkering wordt een bedrag ingehouden dat gelijk is aan het bedrag van de premie dat een werkgever op grond van de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is op grond van die wet, inhoudt.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Werkloosheidswet.

D

In artikel 20f, vierde lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

T

Artikel XXXIX (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel C wordt geletterd E, waarna twee onderdelen worden ingevoegd, luidende:

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Op de uitkering wordt een bedrag ingehouden dat gelijk is aan het bedrag van de premie dat een werkgever op grond van de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is op grond van die wet, inhoudt.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Werkloosheidswet.

D

In artikel 20f, vierde lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

U

Aan artikel XL (Algemene bijstandswet) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

In artikel 14f, vierde lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

V

Artikel XLI (Wet arbeid gehandicapte werknemers) wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel B wordt geletterd C, waarna een onderdeel wordt ingevoegd, luidende:

B

Artikel 12 wordt vervangen door:

Artikel 12

1. De geldelijke bijdragen worden ten gunste gebracht van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2. De geldelijke tegemoetkomingen komen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

2. Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «drie artikelen» vervangen door: twee artikelen.

2. «De bedrijfsvereniging» wordt telkens vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3. «de bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

4. Artikel 16c vervalt.

W

Artikel XLII (Wet op de ondernemingsraden), onderdeel B, vervalt.

X

Artikel XLVI (Wet op de inkomstenbelasting 1964) wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen B, C, D en E worden vervangen door:

B

In artikel 8, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel h door een puntkomma, na dit onderdeel toegevoegd:

i. voordelen bestaande uit uitkeringen en aanspraken op uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

C

In artikel 8a, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel f door een puntkomma, na dit onderdeel toegevoegd:

g. premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

D

Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Tot de inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen welke van publiekrechtelijke aard zijn, behoren:

a. uitkeringen ingevolge vrijwillige verzekering op de voet van artikel 45 van de Algemene Ouderdomswet en artikel 63 van de Algemene nabestaandenwet, alsmede uitkeringen ingevolge artikel 48 van de Algemene Ouderdomswet;

b. uitkeringen ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

2. In het tweede lid vervalt «(Stb. 1986, 347)».

E

Aan artikel 36, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel p door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

q. premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

2. De onderdelen F en G worden geletterd G en I.

3. Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

F

1. In artikel 37, tweede lid, wordt de zinsnede «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89)» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. In het derde lid vervalt «(Stb. 1963, 229)».

4. Na onderdeel G wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

H

In artikel 46, twaalfde lid, wordt de zinsnede «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen behoudens uitkeringen in verband met bevalling, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

5. Onderdeel I wordt vervangen door:

I

In artikel 48, derde lid, wordt in onderdeel a «, en» vervangen door een puntkomma en wordt, onder wijziging van de onderdeelsaanduiding b in c, na onderdeel a ingevoegd:

b. verminderd met de als persoonlijke verplichtingen aan te merken premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, en.

6. Na onderdeel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

J

Na artikel 71 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 72

Uitkeringen ingevolge artikel 81, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering die voortvloeien uit aanspraken op uitkeringen ingevolge artikel 59a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zoals die wet luidde op 31 december 1997, behoren tot de inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen welke van publiekrechtelijke aard zijn.

IJ

Artikel XLVII ( Wet financiële voorzieningen privatisering ABP) wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door:

De Wet financiële voorzieningen privatisering ABP wordt als volgt gewijzigd:.

2. De onderdelen A, B, C, D, E en F, worden respectievelijk geletterd B, C, E, G, H en K.

3. Er wordt een onderdeel A ingevoegd, luidende:

A

Artikel 1, onderdeel a, vervalt.

4. In onderdeel C wordt de punt aan het slot van artikel 21c vervangen door een puntkomma en toegevoegd wordt een nieuw onderdeel, luidende:

d. de gelden die het FAOP op grond van artikel 32 van de Wet privatisering ABP met overeenkomstige toepassing van artikel 46 van de WAO ontvangt.

5. Na onderdeel C wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

D

In artikel 22, tweede lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «en de inhoudingen, bedoeld in de artikelen 30 en 31» vervangen door: en de inhouding, bedoeld in artikel 31.

6. In onderdeel E wordt artikel 25, tweede lid, onderdeel a, vervangen door:

a. het door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in artikel 30 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, op basis van artikel 77, tweede lid, van de WAO vastgestelde percentage van de in dat artikel bedoelde basispremie, en.

7. Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

F

In artikel 28, tweede lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «en de inhoudingen, bedoeld in de artikelen 30 en 31» vervangen door: en de inhouding, bedoeld in artikel 31.

8. Na onderdeel H worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

I

In artikel 32b wordt de zinsnede «de inhouding op het loon inzake arbeidsongeschiktheid en werkloosheid» vervangen door: de inhouding op het loon inzake werkloosheid.

J

Artikel 43a vervalt.

9. Na onderdeel K wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

L

Artikel 65 wordt vervangen door:

Artikel 65

De ministeriële regeling, bedoeld in artikel 31, derde lid, wordt tot stand gebracht in overeenstemming met de Centrale Commissie.

Z

Artikel XLVIII (Wet privatisering ABP) wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen A tot en met E, F en G worden respectievelijk geletterd B tot en met F, K en M.

2. Er wordt een onderdeel A ingevoegd, luidende:

A

Artikel 1, onderdeel a, vervalt.

3. Onderdeel B wordt vervangen door:

B

Artikel 32, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «De artikelen 2a, 2b, 7b, 12, 13, 14, eerste lid, 15 tot en met 17, uitgezonderd artikel 17, derde lid, de hoofdstukken II en IIA en de artikelen 80, 88, 89 en 92 tot en met 98c van de WAO» wordt vervangen door: De artikelen 7b, 12, 13, 14, eerste lid, 15 tot en met 17, uitgezonderd artikel 17, derde lid, de hoofdstukken II en IIA en de artikelen 80, 87, 87a, 87b, 87c, 87d, 88, 88a tot en met 88i, 89 en 92 tot en met 98c van de WAO.

2. De zinsnede «, alsmede de artikelen 57 tot en met 58 juncto 14, 16 tot en met 20g, 48 tot en met 48b en 78 van de AAW en de op de genoemde artikelen van die wet berustende bepalingen,» vervalt.

4. Na onderdeel F worden vier onderdelen ingevoegd, luidende:

G

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na de zinsnede «de ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de AAW» ingevoegd: , zoals die regeling luidde op 31 december 1995,.

2. In het derde lid wordt na de zinsnede «de ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de AAW,» ingevoegd: zoals die regeling luidde op 31 december 1995,.

H

In artikel 40, eerste lid, wordt na de zinsnede «de ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de AAW» ingevoegd: , zoals die regeling luidde op 31 december 1995,.

I

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. De puntkomma aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een punt.

2. Onderdeel d vervalt.

J

Na artikel 44 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

Een stimuleringsuitkering als bedoeld in artikel XIII, eerste lid, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen van een overheidswerknemer of een gewezen overheidswerknemer als bedoeld in artikel 32, eerste lid, wordt, ingeval van herleving daarvan na eerder te zijn beëindigd, betaald door het FAOP en komt ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de WAO.

5. Onderdeel K wordt vervangen door:

K

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «en de AAW».

2. Het tweede lid, onderdeel b, vervalt onder verlettering van de onderdelen c tot en met g tot b tot en met f.

6. Na onderdeel K wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

L

In artikel 50, vierde lid, wordt de zinsnede «of voorziening overeenkomstig de artikelen 57 tot en met 58 van de AAW» vervangen door: of voorziening overeenkomstig de artikelen 65, 65a en 66 van de WAO.

7. Na onderdeel M wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

N

In artikel 66a, eerste lid, onderdeel c, wordt na de zinsnede «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» ingevoegd: , zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van artikel II van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen,.

AA

In artikel XLIX, (Voorzieningen op grond van Wet privatisering ABP) wordt na de zinsnede «op grond van artikel 38 van de Wet privatisering ABP» ingevoegd: , zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet,.

BB

Artikel LII (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) wordt als volgt gewijzigd:

1. Boven de tekst van het artikel wordt een «A» geplaatst.

2. Aan het artikel worden een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 6, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Het uitvoeringsorgaan houdt op de uitkering ingevolge deze wet en de toeslag op deze uitkering ingevolge de Toeslagenwet een bedrag in, dat gelijk is aan het bedrag van de premie die een werkgever op grond van en de Werkloosheidswet, op het overeenkomstige loon van een werknemer die verzekerd is op grond van die wet, inhoudt.

CC

Artikel LIII (Burgerlijk Wetboek) wordt vervangen door:

ARTIKEL LIII. BURGERLIJK WETBOEK

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 197, eerste lid, onderdeel a, van Boek 6 wordt vervangen door:

a. bij de vaststelling van het totale bedrag waarvoor aansprakelijkheid naar burgerlijk recht zou bestaan, vereist voor de berekening van het bedrag waarvoor verhaal bestaat krachtens artikel 107a en de artikelen 90 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 68 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 60 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 52a van de Ziektewet, 61 van de Algemene nabestaandenwet, 83b, eerste lid, van de Ziekenfondswet en 8 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;.

B

Artikel 629, vierde lid, eerste zin, van Boek 7 wordt vervangen door:

Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt.

C

Aan het slot van artikel 631, derde lid, van Boek 7 wordt een zin toegevoegd, luidende: Onder enig ander fonds als bedoeld in onderdeel c, wordt niet verstaan een fonds dat tot doel heeft aan de werkgever of aan de werknemer een uitkering te doen die verband houdt met het recht van de werknemer op doorbetaling van loon tijdens ziekte, zwangerschap of bevalling als bedoeld in artikel 629 lid 1, of met de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 75a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

DD

In artikel LVII (Inwerkingtreding), tweede lid, wordt «XXXIV, onderdeel E» vervangen door: XXXIV, onderdeel H.

ARTIKEL XVII. INVOERINGSWET ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997

De Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 22, onderdeel D, vervalt.

B

Artikel 72 vervalt.

C

Artikel 73 vervalt.

ARTIKEL XVIII. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 34, vijfde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt de zinsnede «een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het zinsdeel «die recht heeft op uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering of beide wetten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, en berekend naar een grondslag als bedoeld in artikel 10 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, die ten minste gelijk is aan 70% van het minimumloon als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van die wet of een dagloon als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vervolgdagloon als bedoeld in artikel 21b van die wet, dat ten minste gelijk is aan 108/100 maal 70% van bedoeld minimumloon, heeft recht op een verhoging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering» vervangen door: die recht heeft op uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of meer van deze wetten gezamenlijk, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, en berekend naar een dagloon als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vervolgdagloon als bedoeld in artikel 21b van die wet, dat ten minste gelijk is aan 108/100 maal 70% van het minimumloon, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van die wet, of berekend naar een grondslag die ten minste gelijk is aan 70% het minimumloon als bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, of artikel 7, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, heeft recht op een verhoging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: genoemd in het eerste lid.

3. In het derde lid wordt de zinsnede «het totaalbedrag aan uitkering per dag op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: het totaalbedrag aan uitkering per dag op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

4. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake het aanmerken van de in het eerste lid bedoelde verhoging als een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XIX. JEUGDWERKGARANTIEWET

In artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de Jeugdwerkgarantiewet wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet danwel de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XX. ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997

De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt onderdeel 3 vervangen door:

3. het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, genoemd in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;.

2. In onderdeel h worden na onderdeel 9 twee onderdelen toegevoegd, luidende:

10. het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

11. de Arbeidsongeschiktheidskas, genoemd in artikel 73 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;.

3. Onderdeel j wordt vervangen door:

j. verzekerde: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede de verzekerde op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet of de Algemene nabestaandenwet, voorzover hij geen uitkering of voorziening op grond van deze wetten ontvangt;.

4. Onderdeel l wordt vervangen door:

l. uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering of voorziening ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In artikel 16, eerste lid, wordt « of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: , de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

C

Artikel 38, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd

1. In onderdeel a wordt «de Toeslagenwet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Toeslagenwet.

2. In onderdeel c wordt «subonderdelen 1 tot en met 4, en onderdeel i bedoelde fondsen» vervangen door: subonderdelen 1 tot en met 4 en 9 bedoelde fondsen.

D

Artikel 65 vervalt.

E

In artikel 66, eerste lid, vervalt steeds de zinsnede «, onverminderd artikel 65,».

F

In artikel 74, vijfde lid, wordt de zinsnede «subonderdelen 1 tot en met 4» vervangen door: subonderdelen 1 tot en met 4 en 10.

G

In artikel 80, derde lid, wordt «het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds», vervangen door: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten.

H

In artikel 84, tweede lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

I

In artikel 86 wordt «Bank» vervangen door: Sociale Verzekeringsbank.

J

In artikel 97, onderdeel c, vervalt de zinsnede «, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet».

K

In artikel 107 wordt de zinsnede «20a, vierde lid, en 48, vierde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: 48, vierde lid, en 63, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 40, vierde lid, en 55, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXI. TIJDELIJKE WET BEPERKING INKOMENSGEVOLGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRITERIA

De Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die wet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een tweede zin toegevoegd, luidende: De eerste zin is van overeenkomstige toepassing op uitkeringen die als gevolg van de toepassing van artikel XIII, vijfde en zesde lid, of artikel XXIV, vijfde of zesde lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen worden aangemerkt als een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. Het negende lid wordt vervangen door:

9. Onze Minister kan, in afwijking van het eerste tot en met vijfde lid, regels stellen ter bepaling van het dagloon dat ten grondslag ligt aan de uitkering van de werkloze persoon wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de toepassing, bedoeld in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, werd uitbetaald:

a. op grond van artikel 46a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 36a, tweede of derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zoals die artikelen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

b. met toepassing van op grond van artikel 65c, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gestelde regels;

c. op grond van artikel 59 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; of

d. op grond van artikel 51 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

C

In artikel 9, twaalfde lid, wordt de zinsnede «categorieën van werknemers» vervangen door: categorieën van werkloze personen.

ARTIKEL XXII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de onderdelen b, c en d, vervangen door:

b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel a en b, wordt na «voorafgaande aan het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid» ingevoegd: als beroepsbeoefenaar.

2. In het zesde lid wordt de zinsnede «wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een grondslag vastgesteld» vervangen door: kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, zonodig in afwijking van het tweede tot en met vierde lid, een grondslag worden vastgesteld.

3. Het twaalfde lid vervalt.

4. Na het tiende lid worden, onder vernummering van het elfde lid tot achttiende lid, zeven nieuwe leden ingevoegd, luidende:

11. Indien de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering met ingang van dezelfde dag recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het bedrag van de overeenkomstig het tweede tot en met zesde lid vastgestelde grondslag, doch ten hoogste het op grond van artikel 72, tweede lid, aangewezen bedrag, verminderd met een bedrag dat gelijk is aan het dagloon dat aan de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten grondslag ligt.

12. Indien de verzekerde die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid tevens verzekerde was op grond van artikel 3, 4 of 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt het bedrag van de overeenkomstig het tweede tot en met zesde lid vastgestelde grondslag, doch ten hoogste het op grond van artikel 72, tweede lid, aangewezen bedrag, verminderd met een bedrag dat gelijk is aan het loon dat hij als werknemer genoot, voor zover dat loon als dagloon aan de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten grondslag zou liggen als hij arbeidsongeschikt zou zijn geworden in de zin van die wet.

13. Indien de verzekerde die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering op de dag van het intreden van de arbeidsongeschiktheid recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziekengeld op grond van de Ziektewet of een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, wordt het bedrag van de overeenkomstig het tweede tot en met zesde lid vastgestelde grondslag, doch ten hoogste het op grond van artikel 72, tweede lid, aangewezen bedrag, verminderd met het bedrag van genoemde uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet of de Werkloosheidswet waarop hij recht heeft op de dag voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid.

14. Indien het in het elfde lid bedoelde dagloon, het in het twaalfde lid bedoelde loon of het in het dertiende lid bedoelde bedrag van de uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet of de Werkloosheidswet lager is dan het minimumloon, bedoeld in het achtste lid, bedraagt de grondslag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering het minimumloon, verminderd met dat dagloon, loon of bedrag, tenzij de grondslag, berekend op grond van het tweede tot en met zesde lid tot een lager bedrag leidt, in welk geval laatstgenoemd bedrag als grondslag geldt.

15. De toepassing van het elfde, twaalfde en dertiende lid geldt onverminderd het zevende lid.

16. Voor de toepassing van het elfde tot en met het veertiende lid wordt onder loon, arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziekengeld op grond van de Ziektewet of uitkering op grond van de Werkloosheidswet tevens verstaan de vakantie-uitkering waarop uit hoofde van dat loon of die uitkering recht bestaat, voor zover die vakantie-uitkering over dezelfde periode is berekend.

17. Het elfde tot en met veertiende lid is niet van toepassing op de persoon die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van de vrijwillige verzekering, bedoeld in hoofdstuk VI van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, hoofdstuk IV van de Ziektewet of hoofdstuk III van de Werkloosheidswet.

5. In het achttiende lid wordt de zinsnede «Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

C

In de artikelen 11, derde lid, 12, tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 19, eerste lid, onderdeel b, 24, vierde lid, 32, tweede lid, 33, eerste lid, 34, eerste lid, 35, derde en zesde lid, 38, derde lid, 39, eerste lid, 40, eerste, tweede en derde lid, 41, derde lid, 45, eerste lid, onderdelen a, b en c, 46, onderdelen a, b en d, 47, tweede lid, 48, eerste, derde en vierde lid, 49, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 50, tweede lid, 52, eerste lid, 55, eerste en derde lid, 57, eerste en tweede lid, 58, vierde lid, 61, zevende lid, 63, eerste, tweede en vijfde lid, 69, tweede lid, 79, onderdeel d, 80, onderdeel e, 89, tweede lid, 95, 96, eerste en tweede lid, 100, wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In de artikelen 11, eerste lid, 30, eerste, tweede en derde lid, 32, eerste lid, tweede volzin en derde lid, 34, tweede lid, 35, tweede lid, 36, tweede lid, 39, derde lid, 41, eerste en tweede lid, 43, 45, eerste en tweede lid, 46, 55, tweede lid, 56, 60, eerste lid, 69, eerste en tweede lid, 89, derde lid, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In de artikelen 12, derde lid, 35, zevende lid, 65, 73, tweede en derde lid, 78, eerste en derde lid, wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

F

Het opschrift van artikel 41 wordt vervangen door:

Oproep en onderzoek door of namens het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

In artikel 41, eerste lid, wordt «zij» vervangen door «het» en wordt «haar» vervangen door: hem.

H

In artikel 43 wordt «haar» vervangen door: hem.

I

Artikel 44 wordt vervangen door:

Artikel 44. Controlevoorschriften

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan controlevoorschriften vaststellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

J

In artikel 46, onderdeel d, wordt «artikel 91, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: artikel 89, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

K

Artikel 47, vierde lid, wordt vervangen door:

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

L

Artikel 48, zesde lid, wordt vervangen door:

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

M

Artikel 50, derde lid, wordt vervangen door:

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

N

In artikel 51, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

O

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. Het vierde tot en met tiende lid wordt vernummerd tot het derde tot en met negende lid.

4. In het derde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. de zinsnede «tweede of vierde lid» wordt vervangen door: tweede of derde lid.

2°. de zinsnede «het derde en vierde lid» wordt vervangen door: het derde lid.

6. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. De zinsnede «, derde of vierde lid» wordt vervangen door: of derde lid.

2°. «vijfde lid» wordt vervangen door: vierde lid.

3°. De zinsnede «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» wordt vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

7. In het zevende lid wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

8. In het negende lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

P

In artikel 56, vervalt de aanduiding «1. » voor het eerste lid en vervalt het tweede lid.

Q

Artikel 57, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Indien de verzekerde, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een uitkering in verband met bevalling is toegekend, op grond van artikel 6, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, een bijdrage verschuldigd is in de kosten van een verstrekking als bedoeld in de artikelen 6 en 11 van die wet of een vergoeding als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van die wet, dan wel een bijdrage verschuldigd is op grond van artikel 15 van de Overgangswet verzorgingshuizen, kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen de uitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan de verzekerde zonder diens machtiging betalen aan de Ziekenfondsraad.

R

Artikel 59 wordt vervangen door:

Artikel 59. Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering en uitkering in verband met bevalling met andere uitkeringen

1. Indien ter zake van arbeidsongeschiktheid zowel recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met de artikelen 12 tot en met 17 als op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit hoofde van een na ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aangevangen dienstbetrekking, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetaald voor zover deze de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering overtreft, doch in ieder geval uitbetaald tot de hoogte van het bedrag onmiddellijk voorafgaande aan de herziening.

2. Indien ter zake van arbeidsongeschiktheid zowel recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de artikelen 36 tot en met 40 van die wet als op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van na ingang van eerstbedoelde arbeidsongeschiktheidsuitkering aangevangen werkzaamheden als verzekerde, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetaald voor zover deze de herziene arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering overtreft.

3. Indien zowel recht bestaat op een uitkering in verband met bevalling als bedoeld in artikel 22 als op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt de uitkering in verband met bevalling uitbetaald voor zover deze de arbeidsongeschiktheidsuitkering overtreft.

4. Voor de toepassing van het eerste tot en met het derde lid wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en uitkering in verband met bevalling tevens verstaan de vakantie-uitkering waarop uit hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en die uitkering recht bestaat, voor zover die vakantie-uitkering over dezelfde periode is berekend.

5. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de persoon die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt op grond van de vrijwillige verzekering, bedoeld in hoofdstuk VI van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld:

a. met betrekking tot het eerste tot en met vierde lid;

b. ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering of uitkering in verband met bevalling met de in het eerste tot en met vierde lid bedoelde uitkeringen in situaties waarin deze leden niet of onvoldoende voorzien;

c. ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering of uitkering in verband met bevalling op grond van deze wet met uitkering op grond van andere wetten.

7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met uitkering op grond van de sociale wetgeving van de Nederlandse Antillen, Aruba of van een andere Mogendheid.

S

In artikel 70 wordt de zinsnede «de bedrijfsvereniging, die bevoegd is tot toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op haar verzoek» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op zijn verzoek.

T

In artikel 71, eerste lid, wordt «De verzekerde, bedoeld in artikel 3, eerste en derde lid» vervangen door: De verzekerde, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, en derde lid.

U

Na artikel 72 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 72a. Middeling van premie-inkomen over 3 jaar

1. Op aanvraag wordt aan de verzekerde die gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten gehele kalenderjaren, hierna te noemen het middelingstijdvak, premieplichtig is geweest op grond van deze wet een teruggaaf van premie, hierna te noemen een middelingsteruggaaf, verleend. Het kalenderjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt niet in een middelingstijdvak betrokken. Een kalenderjaar behorende tot een tijdvak waarover een middelingsteruggaaf is verleend, wordt niet in een ander middelingstijdvak betrokken.

2. De teruggaaf van betaalde premie bedraagt het verschil van de premie die over het middelingstijdvak is geheven en de premie die verschuldigd zou zijn indien het premie-inkomen in elk van die jaren een derde gedeelte zou bedragen van het totaal van de premie-inkomens in die jaren, voor zover dit verschil groter is dan f 1200. Voor de toepassing van de eerste zin wordt een premie-inkomen in een kalenderjaar ten minste op nihil gesteld.

3. De aanvraag wordt gedaan bij de inspecteur van de rijksbelastingdienst binnen twaalf maanden nadat de op de jaren van het middelingstijdvak betrekking hebbende aanslagen inzake premie onherroepelijk zijn geworden. Ingeval over een jaar van het middelingstijdvak wordt nagevorderd of bij beschikking een aanslag wordt verminderd, terwijl op het tijdstip van het onherroepelijk worden van de navorderingsaanslag of de beschikking de in de eerste zin bedoelde termijn van twaalf maanden voor meer dan tien maanden is verstreken, kan een aanvraag van teruggaaf tevens worden gedaan binnen twee maanden na dat tijdstip.

4. De inspecteur van de rijksbelastingdienst beslist op de aanvraag bij voor bezwaar vatbare beschikking.

V

In artikel 75, vierde lid, wordt de tweede zin vervangen door: De eerste zin is niet van toepassing ingeval aan loonbelasting onderworpen inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden genoten, andere dan uit dienstbetrekking.

W

De artikelen 81 tot en met 88 worden vervangen door:

Artikel 81. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen

1. De verzekerde, bedoeld in artikel 3, is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In de uitvoering van de in deze wet geregelde verzekering wordt, behoudens de uitvoering die op grond van enig artikel van deze wet aan een ander is opgedragen, voorzien door het Landelijk instituut sociale verzekeringen en door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht.

Artikel 82. De uitvoeringsinstelling

1. Ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 4, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij hij bij of krachtens de artikelen 52 en 53 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is aangesloten of zou zijn aangesloten, indien hij personeel in zijn dienst had.

2. Ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 5, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij hij bij of krachtens de artikelen 52 en 53 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is aangesloten of zou zijn aangesloten, indien hij zijn werkzaamheden in dienstbetrekking zou hebben verricht.

3. Ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 6, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden ten aanzien van zijn echtgenoot op grond van het tweede lid verricht. Indien de echtgenoot niet verzekerd is, worden de werkzaamheden ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 6, verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij de echtgenoot zou zijn aangesloten, indien hij wel verzekerd zou zijn geweest.

4. Ten aanzien van de verzekerde op wie het eerste tot en met derde lid niet van toepassing is, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht door een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen uitvoeringsinstelling.

5. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, onder goedkeuring van Onze Minister, regels stellen waarbij voor één of meer categorieën van verzekerden van het eerste tot en met vierde lid kan worden afgeweken.

Artikel 83. Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij samenloop

1. Indien ten aanzien van de in artikel 4 bedoelde verzekerden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 op grond van laatstgenoemde wet door meer dan één uitvoeringsinstelling zouden worden uitgevoerd, worden deze werkzaamheden ten aanzien van deze verzekerde verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector of het sectoronderdeel, waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor door hem in de periode waarover de grondslag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt berekend, het grootste bedrag aan winst of inkomsten wordt genoten.

2. Indien de verzekerde in geval van arbeidsongeschiktheid of in verband met bevalling recht heeft op een uitkering en met ingang van dezelfde dag aanspraak heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, ten aanzien van deze verzekerde verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3. Indien de verzekerde in verband met bevalling recht heeft op een uitkering op grond van deze wet en met ingang van dezelfde dag aanspraak heeft op een uitkering in verband met bevalling op grond van de Ziektewet, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, ten aanzien van deze verzekerde verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht met betrekking tot de uitkering in verband met bevalling op grond van de Ziektewet.

4. Indien de verzekerde recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten die is toegekend met ingang van een dag, gelegen vóór de dag waarop hij recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, ten aanzien van deze verzekerde verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

5. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen waarbij een uitvoeringsinstelling de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, ten aanzien van de verzekerde verricht, in geval van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering of uitkering in verband met bevalling met uitkeringen op grond van andere wettelijke regelingen in gevallen, anders dan bedoeld in het tweede tot en met vierde lid.

Artikel 84. Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij herziening

Ongeacht artikel 82 en 83 worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 met betrekking tot de herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verrichtte ten tijde van de toekenning van die uitkering.

Artikel 85. Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij toekenning binnen vijf jaar na intrekking of niet-toekenning

Onverminderd artikel 83, tweede en derde lid, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, met betrekking tot de toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 20, verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden met betrekking tot de in artikel 20, eerste lid, onderdeel a, bedoelde ingetrokken uitkering heeft verricht dan wel door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden met betrekking tot de in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, bedoelde niet-toegekende uitkering heeft verricht.

Artikel 86. Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij heropening

1. De werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 met betrekking tot de heropende arbeidsongeschiktheidsuitkering worden verricht door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden met betrekking tot de ingetrokken uitkering heeft verricht.

2. De heropende arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beschouwd als een voortzetting van de ingetrokken uitkering. Voor de toepassing van de artikelen 14, tweede lid, en 15, eerste lid, onderdeel c, wordt daarbij met herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van de arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel 87. Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij reïntegratiemaatregelen

De uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering van betrokkene verricht, verricht tevens de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van hoofdstuk 3, Afdeling 1, § 4.

Artikel 88. Verlening toelagen

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan in het belang van de bij deze wet geregelde verzekering toelagen verlenen aan instellingen of organisaties, die ten doel hebben het nemen of bevorderen van maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid.

X

Artikel 89, derde lid, wordt «inspecteur der directe belastingen» vervangen door: inspecteur van de rijksbelastingdienst

Y

Het opschrift van artikel 96 wordt vervangen door:

Beslistermijn Landelijk instituut sociale verzekeringen bij bezwaarschrift.

ARTIKEL XXIII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN EN DE KOPPELINGSWET

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland (24 233) tot wet wordt verheven en in werking is getreden wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

m. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. Niet verzekerd is de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe vierde lid wordt de zinsnede «in afwijking van het eerste lid» vervangen door: in afwijking van het eerste en derde lid.

3. Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende:

5. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid, kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden als bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit tot toelating, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist.

C

In artikel 8, zesde lid, wordt «derde lid» vervangen door: vierde lid.

D

Na artikel 55 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 55a

1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen schort de betaling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een uitkering in verband met bevalling op indien de persoon aan wie de uitkering is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b, van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een uitkering in verband met bevalling wordt hervat indien de betrokkene daartoe een aanvraag indient en het Landelijk instituut sociale verzekeringen is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL XXIV. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de onderdelen b, c en d, vervangen door:

b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

B

In artikel 6, vierde lid, wordt de zinsnede «het eerste tot en met vierde lid» vervangen door: het eerste tot en met derde lid.

C

In de artikelen 10, derde lid, 11, tweede lid, 16, eerste en tweede lid, 17, eerste lid, onderdeel b, 26, tweede lid, 27, eerste lid, 28, derde lid en zesde lid, 31, derde lid, 32, eerste, tweede en derde lid, 33, derde lid, 37, eerste lid, onderdelen a, b en c, 38, onderdelen a, b en d, 39, tweede lid, 40, eerste, derde en vierde lid, 41, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 42, tweede lid, 43, derde lid, 44, eerste lid, 47, eerste en derde lid, 49, eerste en tweede lid, 50, vierde lid, 53, achtste lid, 55, eerste, tweede en vierde lid, 61, tweede lid, 64, onderdeel d, 65, eerste lid, onderdeel d, 69, 70, eerste en tweede lid, 74, wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In de artikelen 10, eerste lid, 24, eerste en tweede lid, 26, eerste en derde lid, 28, tweede lid, 29, tweede lid, 33, eerste en tweede lid, 35, 37, eerste en tweede lid, 38, 47, tweede lid, 48, 52, eerste lid, 61, eerste en tweede lid, wordt «De bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In de artikelen 11, derde lid, 28, zevende lid, 50, vierde lid, 57, 63, wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

F

Het opschrift van artikel 33 wordt vervangen door:

Oproep en onderzoek door of namens het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

In de artikelen 35, 37, eerste lid, onderdelen a en c, 38, onderdelen a en b, 47, tweede lid, wordt «haar» vervangen door: hem.

H

Artikel 36 wordt vervangen door:

Artikel 36. Controlevoorschriften

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan controlevoorschriften vaststellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

I

In artikel 38, onderdeel d, wordt «artikel 91, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: artikel 89, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

J

Artikel 39, vierde lid, wordt vervangen door:

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

K

Artikel 40, zesde lid, wordt vervangen door:

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

L

Artikel 42, derde lid, wordt vervangen door:

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

M

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. Het vierde tot en met tiende lid wordt vernummerd tot derde tot en met negende lid.

4. In het derde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. de zinsnede «tweede of vierde lid» wordt vervangen door: tweede of derde lid.

2°. de zinsnede «het derde en vierde lid» wordt vervangen door: het derde lid.

6. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. De zinsnede «, derde of vierde lid» wordt vervangen door: of derde lid.

2°. «vijfde lid» wordt vervangen door: vierde lid.

3°. De zinsnede «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» wordt vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

7. In het zevende lid wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

8. In het negende lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

N

In artikel 48 vervalt de aanduiding «1. » voor het eerste lid en vervalt het tweede lid.

O

Artikel 49, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Indien de jonggehandicapte, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, op grond van artikel 6, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een bijdrage verschuldigd is in de kosten van een verstrekking als bedoeld in de artikelen 6 en 11 van die wet of een vergoeding als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van die wet, dan wel een bijdrage verschuldigd is op grond van artikel 15 van de Overgangswet verzorgingshuizen, kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan de jonggehandicapte zonder diens machtiging betalen aan de Ziekenfondsraad.

P

In artikel 62, eerste lid, wordt de zinsnede «de bedrijfsvereniging, die bevoegd is tot toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op haar verzoek» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op zijn verzoek.

Q

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

2. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan nadere regels stellen omtrent het eerste lid.

R

Artikel 66 wordt vervangen door:

Artikel 66. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen

1. In de uitvoering van de in deze wet geregelde voorziening wordt voorzien door het Landelijk instituut sociale verzekeringen en door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht.

2. Indien de jonggehandicapte in geval van arbeidsongeschiktheid met ingang van dezelfde dag tevens aanspraak heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden ten aanzien van de jonggehandicapte verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3. Indien de jonggehandicapte recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen die is toegekend met ingang van een dag, gelegen vóór de dag waarop hij recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden ten aanzien van de jonggehandicapte verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen waarbij een uitvoeringsinstelling wordt aangewezen in geval van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met uitkeringen op grond van andere wettelijke regelingen in gevallen, anders dan bedoeld in het tweede en derde lid.

5. De uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering van betrokkene, verricht tevens de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van artikel 24.

S

Na artikel 66 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66a. Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij herziening

Werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, met betrekking tot de herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de toekenning van die uitkering.

T

Artikel 67 wordt vervangen door:

Artikel 67. Verlening toelagen

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan in het belang van de bij deze wet geregelde voorziening toelagen verlenen aan instellingen of organisaties, die ten doel hebben het nemen of bevorderen van maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid.

U

Het opschrift van artikel 70 wordt vervangen door: Beslistermijn Landelijk instituut sociale verzekeringen bij bezwaarschrift.

ARTIKEL XXV. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN EN DE KOPPELINGSWET

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland (24 233) tot wet wordt verheven en in werking is getreden, wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Na artikel 6 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6a

1. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft de vreemdeling die niet rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat hier te lande verblijvende vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit tot toelating, recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, onverminderd de overige voorwaarden voor dat recht, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist.

ARTIKEL XXVI. WET PREMIEDIFFERENTIATIE EN MARKTWER- KING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

De Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel H wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In onderdeel I wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3. Onderdeel L wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel 2o wordt de zinsnede «Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd» vervangen door: Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd.

2°. In onderdeel 2o wordt de aanduiding «4.» vervangen door «3.».

4. In onderdeel M wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. Onderdeel P wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het tweede lid wordt de zinsnede «De bedrijfsvereniging kan een uitkering als bedoeld in het eerste lid, over een door haar» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan een uitkering als bedoeld in het eerste lid, over een door hem.

2°. In het derde lid wordt de zinsnede «schort de bedrijfsvereniging de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op of schorst zij de betaling, indien zij» vervangen door: schort het Landelijk instituut sociale verzekeringen de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op of schorst het de betaling, indien het.

6. Onderdeel W wordt als volgt gewijzigd:

1°. «De bedrijfsvereniging» wordt telkens vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2°. «de bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

7. Onderdeel X wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel 1° wordt de zinsnede «door de bedrijfsvereniging die de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten heeft toegekend» vervangen door: uitgevoerd door de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van betrokkene deze werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2°. In onderdeel 2o wordt de zinsnede «geschiedt de toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering door de bedrijfsvereniging tegenover welke hij de aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft» vervangen door: worden de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 uitgevoerd door de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van betrokkene de werkzaamheden verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

3°. Onderdeel 3° vervalt.

8. Onderdeel IJ wordt vervangen door:

IJ

Artikel 70 komt als volgt te luiden:

Artikel 70

De uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering van betrokkene verricht, verricht tevens de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van hoofdstuk IIA.

9. Onderdeel Z wordt als volgt gewijzigd:

1°. In artikel 71, eerste lid, wordt de zinsnede «de bedrijfsvereniging die bevoegd is tot toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2°. In artikel 71, tweede lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

10. In onderdeel AA wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

11. In onderdeel BB worden de artikelen 75 tot en met 75f als volgt gewijzigd:

1°. «De bedrijfsvereniging» en «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» worden telkens vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2°. «de bedrijfsvereniging» wordt telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3°. In artikel 75a, derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering grond van artikel 20» vervangen door: toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 20.

4°. In artikel 75c, tweede lid, wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 75, eerste lid» vervangen door: bedoeld in artikel 75a, eerste lid.

5°. Artikel 75d, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «zeven maanden nadat» wordt vervangen door: uiterlijk acht maanden nadat .

b. De zinsnede «waarbij hij is aangesloten» vervalt.

c. De zinsnede «tijdvak van zeven maanden» wordt vervangen door: tijdvak van acht maanden.

6°. In artikel 75e, vijfde lid, wordt de zinsnede «de in het vijfde lid bedoelde minimumeisen» vervangen door: de in het vierde lid bedoelde minimumeisen.

7°. Artikel 75f, derde lid, wordt vervangen door:

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.

12. Onderdeel CC wordt als volgt gewijzigd:

1°. De artikelen 76b tot en met 76f worden als volgt gewijzigd:

a. «de bedrijfsvereniging» wordt telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

b. «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» wordt telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2°. Aan artikel 76e wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

i. de bedragen die het Landelijk instituut sociale verzekeringen ontvangt door toepassing van artikel 78a.

3°. In artikel 76g wordt de zinsnede «per bedrijfsvereniging door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, onder goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen,» vervangen door: per sector door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

4°. Artikel 76h vervalt.

5°. De artikelen 77 en 77b tot en met 78 worden als volgt gewijzigd:

a. «de bedrijfsvereniging» en «het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» worden telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

b. «De bedrijfsvereniging» en «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» worden telkens vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

c. In artikel 78, derde lid, vervalt de zinsnede «bij haar aangesloten».

6°. Artikel 77a wordt vervangen door:

Artikel 77a

1. Indien een herziening van het in artikel 77 bedoelde percentage ingaat op een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, gaat het Landelijk instituut sociale verzekeringen bij de berekening en de inning van de premie uit van een, onder goedkeuring van Onze Minister, voor alle takken van bedrijf en beroep vast te stellen gemiddeld percentage dat zal gelden voor het gehele kalenderjaar.

2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, in afwijking van het eerste lid, in bijzondere gevallen, onder goedkeuring van Onze Minister, voor een of meer sectoren uitgaan van de percentages, bedoeld in artikel 77.

7°. Na artikel 78 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld:

a. omtrent de vaststelling van het bedrag dat een werkgever als bedoeld in artikel 78, vijfde lid, aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen verschuldigd is indien hij eigen risicodrager wordt voordat hij de in dat artikellid bedoelde minimumpremie weer verschuldigd is;

b. omtrent de vaststelling van het bedrag dat een werkgever aan wie op grond van artikel 78, zesde lid, onderdeel c, het hoogste percentage in rekening wordt gebracht, aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen verschuldigd is indien hij eigen risicodrager wordt voordat het in dat artikelonderdeel bedoelde laagste percentage bij hem in rekening wordt gebracht.

13. De onderdelen DD, FF en GG worden als volgt gewijzigd:

1°. «De bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2°. «de bedrijfsvereniging» wordt telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3°. Artikel 87d wordt als volgt gewijzigd:

a. «zij» wordt vervangen door: het.

b. «haar» wordt vervangen door: zijn.

B

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» wordt vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. De zinsnede «, onder goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen,» vervalt.

C

In artikel VII, tweede lid, wordt «artikel 78, vierde lid,» vervangen door: artikel 78, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

ARTIKEL XXVII. WET PREMIEDIFFERENTIATIE EN MARKTWER- KING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN EN DE KOPPELINGSWET

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland (24 233) tot wet wordt verheven en eerder in werking treedt dan de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt artikel I, onder A, van laatstgenoemde wet vervangen door:

A

In artikel 1 wordt de punt aan het einde van onderdeel g vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

h. Arbeidsongeschiktheidskas: de Arbeidsongeschiktheidskas, bedoeld in artikel 73;

i. eigen risicodrager: de werkgever aan wie de toestemming is verleend, bedoeld in artikel 75, eerste lid.

ARTIKEL XXVIII. WET PREMIEREGIME BIJ MARGINALE ARBEID

In artikel 1, onderdeel h, van de Wet premieregime bij marginale arbeid wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

HOOFDSTUK IX. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL XXIX. WET BUITENGEWOON PENSIOEN 1940–1945

Artikel 36, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 worden vervangen door:

1. Op de bedragen, bedoeld in artikel 31b, verminderd overeenkomstig de artikelen 12 en 20, en vermeerderd met de garantietoeslagen, bedoeld in artikel 31e, wordt een bedrag ingehouden, dat gelijk is aan het bedrag van de premie, dat een werkgever ingevolge de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die wet, inhoudt.

2. Indien de gepensioneerde op grond van hetzelfde feit, als waaraan het genot van een buitengewoon pensioen wordt ontleend een uitkering geniet ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarover premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt ingehouden, wordt het eerste lid zodanig toegepast, dat het totaal van de in te houden bedragen niet meer bedraagt dan het maximaal ingevolge het eerste lid in te houden bedrag.

ARTIKEL XXX. WET BUITENGEWOON PENSIOEN INDISCH VERZET

Artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet wordt vervangen door:

1. Op de buitengewone pensioenen, verminderd overeenkomstig de artikelen 16 en 23, en vermeerderd met de garantietoeslagen, bedoeld in artikel 35a, wordt een bedrag ingehouden, dat gelijk is aan het bedrag van de premie, dat een werkgever ingevolge de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die wet, inhoudt.

2. Indien de gepensioneerde op grond van hetzelfde feit, als waaraan het genot van een buitengewoon pensioen wordt ontleend, een uitkering geniet ingevolge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarover premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt ingehouden, wordt het eerste lid zodanig toegepast, dat het totaal van de in te houden bedragen niet meer bedraagt dan het maximaal ingevolge het eerste lid in te houden bedrag.

ARTIKEL XXXI. WET BUITENGEWOON PENSIOEN ZEELIEDEN-OORLOGSSLACHTOFFERS

Artikel 32, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt vervangen door:

1. Op de bedragen, bedoeld in artikel 28b, verminderd overeenkomstig de artikelen 11 en 20, en vermeerderd met de garantietoeslagen, bedoeld in artikel 28e, wordt een bedrag ingehouden, dat gelijk is aan het bedrag van de premie, dat een werkgever ingevolge de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die wet, inhoudt.

ARTIKEL XXXII. WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940–1945

Artikel 26, eerste lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 wordt vervangen door:

1. Op de periodieke uitkering, waaronder begrepen de met de in artikel 23 genoemde toeslag verhoogde uitkering, wordt, na toepassing van de artikelen 28 en 30, een bedrag ingehouden, dat gelijk is aan het bedrag van de premie dat een werkgever ingevolge de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die wet, inhoudt.

ARTIKEL XXXIII. WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHT- OFFERS 1940–1945

Artikel 19a, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 wordt vervangen door:

1. Op de uitkeringen, waaronder begrepen de met de in artikel 17 genoemde toeslag verhoogde uitkering, wordt, na toepassing van de artikelen 14, vierde lid, en 19, een bedrag ingehouden, dat gelijk is aan het bedrag van de premie dat een werkgever ingevolge de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die wet, inhoudt.

ARTIKEL XXXIV. OVERGANGSWET VERZORGINGSHUIZEN

Na artikel 65 van de Overgangswet verzorgingshuizen worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 65a

In artikel 57, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen vervalt: , dan wel een bijdrage verschuldigd is op grond van artikel 15 van de Overgangswet verzorgingshuizen.

Artikel 65b

In artikel 49, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten vervalt: , dan wel een bijdrage verschuldigd is op grond van artikel 15 van de Overgangswet verzorgingshuizen.

HOOFDSTUK X. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XXXV. VOORWAARDELIJKE WIJZIGING ARTIKEL XX

Indien het bij koninklijke boodschap van ... 1997 ingediende voorstel van Wet tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van een rijksbijdrage voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (25 ...) tot wet wordt verheven en in werking treedt op een eerder tijdstip dan deze wet, wordt artikel XX als volgt gewijzigd

1. Onderdeel A, onder 2, wordt vervangen door:

2. In onderdeel h worden na onderdeel 10 twee onderdelen toegevoegd, luidende:

11. het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

12. de Arbeidsongeschiktheidskas, genoemd in artikel 73 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;.

2. Onderdeel C, onder 2, wordt vervangen door:

2. In onderdeel c wordt «subonderdelen 1 tot en met 4, en onderdeel i bedoelde fondsen» vervangen door: subonderdelen 1 tot en met 4 en 10 tot en met 12 bedoelde fondsen.

ARTIKEL XXXVI. INTEGRALE TEKSTPUBLICATIE

De teksten van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen en de Ziektewet worden in het Staatsblad geplaatst.

ARTIKEL XXXVII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XXXVIII. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,