Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 16

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID RABBAE

Ontvangen 24 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IX wordt na onderdeel H een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

Artikel 51f, derde lid, komt te luiden:

3. Indien de officier van justitie het voornemen heeft geen vervolging in te stellen of de vervolging niet voort te zetten, doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de benadeelde partij. De beslissing is met redenen omkleed.

Toelichting

Nu de jurisprudentie heeft uitgemaakt dat, indien reeds een formele kennisgeving is gedaan van niet verdere vervolging en het gerechtelijk vooronderzoek is gesloten, de rechter niet meer op grond van artikel 12 Sv een bevel tot vervolging kan geven, is het van vitaal belang dat de belanghebbende wordt ingelicht voordat de beslissing van niet verdere vervolging is gevallen. De huidige formulering in de wet biedt deze garantie niet.

Rabbae