Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 15

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID RABBAE

Ontvangen 24 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel GG, wordt artikel 128, zesde lid, vervangen door:

6. Onze Minister stelt de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kennis van de in het eerste lid bedoelde aanwijzing, de voorgenomen aanwijzing en de zienswijze van het College.

Toelichting

Omdat de verhouding tussen de Minister en het Openbaar Ministerie zo cruciaal is, is het van belang dat de Kamer ook over een aanwijzing tot het opsporen of vervolgen wordt geïnformeerd. De controle door de Kamer heeft een geheel ander karakter dan de rechterlijke controle, omdat deze zich niet zal uitspreken over de toelaatbaarheid van de bemoeienis van de Minister met het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. In het kader van de politieke controle door de Kamer dient de Kamer een totaaloverzicht te hebben van aanwijzingen die de Minister in het kader van vervolgingsbeleid aan het Openbaar Ministerie geeft.

Mede om deze redenen zijn ook de beperkingen die de Minister in dit lid aanbrengt onwenselijk en ook niet noodzakelijk. De minister kan, indien daarvoor aanleiding is, volstaan met het vertrouwelijk informeren van de Kamer of een zaak anonimiseren.

Rabbae