25 295 Infectieziektenbestrijding

BR BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2023

Hierbij sturen wij uw Kamer het 146e advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het 3e advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) toe dat wij gisteren hebben ontvangen. Tevens sturen wij uw Kamer het advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) van vandaag. Deze is hieronder opgenomen (zie BAO-advies). In de besluitvorming worden ook de uitvoeringsadviezen meegewogen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Gedragsunit van het RIVM, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (OM), Defensie en de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Veiligheidsregio’s en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en het Rijks Kernteam Communicatie COVID-19. De uitvoeringsadviezen vindt u in de bijlage.

Met zowel het OMT-, BAO- en MIT-advies en de uitvoeringsadviezen wordt vanuit verschillende perspectieven input geleverd voor een brede besluitvorming door het kabinet op de resterende COVID-19-adviezen. Over de uitkomst van de besluitvorming wordt uw Kamer in maart 2023 geïnformeerd.

Zoals eerder aan uw Kamer is toegelicht is de advisering over vaccineren bij het OMT-vaccinatie (OMT-V) belegd en daarmee niet opgenomen in bovengenoemde adviezen. Het OMT-V advies wordt op korte termijn verwacht en zal separaat aan uw Kamer worden toegezonden. De Minister van VWS zal uw Kamer in maart 2023 over de besluitvorming omtrent vaccineren informeren.

BAO-advies

Het BAO, dat op donderdag 23 februari bijeengekomen is, herkent de beschrijving van de huidige situatie en onderschrijft de adviezen om maatregelen af te schalen en specifieke adviezen om te zetten in reguliere adviezen. Daarnaast geven de leden van het BAO het belang van goede communicatie aan, zeker ook over de algemene adviezen, die niet alleen van belang zijn voor kwetsbaren maar ook voor de druk op de zorg. In de communicatie zien zij ook graag dat de verbinding met vaccinatie wordt gelegd. Wees heel helder in de communicatie en houdt rekening met burgers, werkgevers en werknemers. Het BAO onderschrijft de norm «blijf thuis als je ziek bent».

De leden van het BAO geven aan dat over het op termijn verlaten van de A-status goed voorbereid moet worden, en dat daarbij zeker nog bestuurlijk overleg met mede overheden moet plaatsvinden. Neem hier de tijd voor. De transitie van een infectieziekte met landelijke sturing naar een infectieziekte onder lokale sturing moet zorgvuldig en met tijdig overleg plaatsvinden. Hiervoor is een transitieplan nodig, waarbij alle partijen tijdig betrokken worden.

Het BAO zal binnenkort informeel met elkaar van gedachten wisselen over lessen die er voor de toekomst te leren zijn over het functioneren van het BAO en daarbij gebruik maken van de observaties van de OVV.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Naar boven