25 295 Infectieziektenbestrijding

AZ BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 augustus 2022

Hierbij ontvangt u het instellings- en benoemingsbesluit van het Maatschappelijk Impact Team (hierna: het MIT). In de kamerbrief van 13 juni 2022 heb ik mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken en Klimaat de instelling van het MIT aangekondigd.1 Het MIT krijgt de opdracht om te adviseren over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van het coronabeleid en eventuele andere infectieziekten met pandemisch potentieel. Het MIT neemt een gelijkwaardig positie in naast het Outbreak Management Team (OMT) en zal zo veel mogelijk parallel functioneren aan het OMT.

Mw. Jolande Sap wordt voorzitter van het MIT. Zij heeft een uitgebreide staat van dienst opgebouwd bij verscheidene maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bovendien heeft ze in Den Haag zowel politieke als ambtelijke ervaring. De andere leden zijn:

  • Dhr. Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

  • Mw. Jet Bussemaker, hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan de Universiteit Leiden en LUMC, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • Mw. Eefje Cuppen, hoogleraar governance of sustainability aan de Universiteit Leiden en directeur Rathenau Instituut (per 1 oktober 2022).

  • Mw. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur Instituut Psychologie, als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Dhr. Adrian De Groot Ruiz, mede-oprichter en directeur Impact Institute, mede-oprichter en bestuurder True Price en lid stichtingsbestuur Impact Economy Foundation.

  • Dhr. Kees Kraaijeveld, mede-oprichter en directeur Argumentenfabriek, oprichter denktank Mentale Vooruitgang.

  • Mw. Hajar Yagkoubi, jongerenparticipatie-expert, student en voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger.

  • Dhr. Bas ter Weel, algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

  • Mw. Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en directeur Center Marketing & Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit, commissaris.

De voorzitter en leden van het MIT zijn onafhankelijk en nemen deel op persoonlijke titel. Daarnaast nemen de directeuren van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de voorzitter van de sociaaleconomische Raad (SER) en een expert uit de Corona Gedragsunit van het RIVM als vaste experts deel aan vergaderingen van het MIT. Verder zal het MIT praktijkkringen benutten met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties of individuen om te kunnen beschikken over actuele kennis, informatie en inzichten uit de praktijk. Praktijkkringen kunnen signalen verzamelen afkomstig uit bijvoorbeeld kringen van jongeren, mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie, mensen met een beperking of chronische ziekte, werknemers, ondernemers en zzp’ers.

Het MIT zal worden ingesteld voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid om de instellingsduur hierna te verlengen. Zoals reeds aangekondigd, ontvangt uw Kamer in september een vervolgbrief over de lange termijn aanpak van het coronavirus. Deze brief zal onder andere ingaan op de uitkomsten van het traject rondom de sectorale plannen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip


X Noot
1

Kamerstukken II 2021/22, 25 295, nr. 1883.

Naar boven