Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 904

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 904 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 13 januari 2021.

De vastgestelde ministeriële regeling kan niet eerder inwerking treden dan op 21 januari 2021.

De vastgestelde ministeriële regeling vervalt van rechtswege indien de Kamer, op voorstel van vijftig leden uiterlijk 20 januari 2021 te kennen geeft niet in te stemmen met de regeling.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2021

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter uitvoering van artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke gezondheid, de navolgende regeling aan:

  • Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang1.

Deze regeling wordt niet bij u nagehangen met een beroep op de spoedprocedure van artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke gezondheid. Het nahangen van deze regeling zou tot gevolg hebben dat de maatregelen op hun vroegst op woensdag 20 januari 2021 in werking kunnen treden. De huidige maatregelen voor onderwijsinstellingen vervallen echter van rechtswege op maandag 18 januari 2021. Onderwijsinstellingen zouden in dat geval maandag 18 en dinsdag 19 januari weer open kunnen gaan, hetgeen niet mogelijk moet zijn. Naar mijn oordeel kan daarom de uitgestelde inwerkingtreding van ten minste een week – die uitgangspunt dient te zijn bij de vaststelling van maatregelen op basis van hoofdstuk Va Wpg – in deze zeer dringende omstandigheden niet worden afgewacht.

Een overeenkomstige brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl