Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 827

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 827 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Wilders bij de extra regeling van werkzaamheden van dinsdag 17 december om een brief te ontvangen over het bericht «Vaccineren komt er dit jaar waarschijnlijk niet van: «We blijken wéér niet goed voorbereid»» (Ad.nl, 17 december 2020) (Handelingen II 2020/21, nr. 39, Regeling van werkzaamheden), wil ik u graag als volgt informeren.

Tijdens het debat van 15 december jl. (Handelingen II 2020/21, nr. 37, Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus) heb ik uw Kamer geïnformeerd over het bericht dat het EMA mogelijk al op 21 december a.s. over kan gaan tot een advies over het vaccin van BioNTech/Pfizer. In deze brief zet ik kort uiteen wat dit betekent voor de planning van de vaccinatie tegen COVID-19. Volgende week informeer ik uw Kamer meer in detail.

Start met uitvoering vaccinatieproces vanaf 4 januari

Als aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, versturen de werkgevers in de zorg op maandag 4 januari de eerste uitnodigingen aan de groep die als eerste kan worden gevaccineerd. Dat zijn de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari kunnen mensen die een uitnodiging ontvangen telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. De eerste vaccinatie wordt op 8 januari gezet. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties in het land. Dit tijdschema is het snelst mogelijke, gegeven de stappen die pas gezet kunnen worden na ontvangst van de informatie vanuit de EMA bij goedkeuring. Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd. De ruime openingstijden van de locaties van de GGD zorgen ervoor dat vaccinatie de continuïteit van de zorg in de instellingen niet belemmert.

Tussenstappen tot 4 januari om aan zorgvuldigheidseisen te voldoen

Zoals ik reeds heb aangegeven zijn er verschillende stappen te nemen voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen met vaccineren van de eerste groep: de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. De eerste stap hierin is het advies van het EMA op naar verwachting 21 december. Na goedkeuring kan de Europese Commissie naar verwachting op 23 december een besluit tot toelating tot de Europese markt nemen. Een dag later, op 24 december, brengt de Gezondheidsraad een spoedadvies uit over de inzet van het vaccin van BioNTech/Pfizer bij de verschillende groepen. De fabrikant zal de eerste vaccins leveren kort na afgifte van de marktoelating van de Europese Commissie. Wij verwachten dit jaar nog 500.000 vaccins te ontvangen. Op dit moment wordt het definitieve leveringsschema met de leverancier afgerond.

Daarnaast is er een aantal zorgvuldigheidseisen waaraan tussen nu en 4 januari voldaan moet worden om ook echt het startschot te geven voor het vaccineren. De informatie vanuit EMA, CBG en Gezondheidsraad ten aanzien van eventuele bijwerkingen en contra-indicaties (specifieke medische situaties waarin het vaccin wordt afgeraden) moet worden verwerkt in een medische richtlijn van het RIVM, IT-systemen en in de belscripts die de medewerkers van het GGD-callcenter gaan hanteren en die de medewerkers op de priklocatie gebruiken. Ook worden eerst alle systemen van de GGD getest. Op 24 december zal het RIVM de concept vaccinatierichtlijn voor professionals publiceren. In de richtlijn van het RIVM is onder andere opgenomen wat de werkzaamheid van het vaccin is, welke bijwerkingen mogelijk kunnen optreden en of er contra-indicaties zijn voor toediening. De GGD’en werken in deze periode parallel aan het inrichten van het callcenter voor afspraken en het afronden en testen van het IT-systeem. In dit kader wordt een zogenoemde dryrun gedaan, om te verifiëren dat de systemen per locatie voor aanmelding en registratie werken. De GGD’en gebruiken deze periode ook voor het opstellen van belscripts voor de medewerkers van het callcenter en op de priklocatie zelf, zodat zij goed kunnen worden voorbereid op de vaccinatie.

Tot slot

In mijn brief van volgende week zal ik verder ingaan op de uitwerking van deze stappen. Alles is erop gericht om zo snel verantwoord als mogelijk van start te gaan. Het RIVM, de GGD’en en andere partijen werken hier hard aan. Zoals ik ook in het debat van 15 december jl. heb aangegeven moeten een zorgvuldig en veilig verloop van de vaccinatiecampagne centraal staan. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid. Een hoge vaccinatiegraad bereiken we alleen als mensen vertrouwen hebben in het vaccin en in het proces van vaccinatie. De planning zoals hier aangegeven is de snelst haalbare planning met inachtneming van alle zorgvuldigheidseisen.

Hoogachtend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge