Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 78

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2020

Gisteren heb ik u geïnformeerd over de uitbraak van het nieuwe coronavirus, 2019-nCoV, in de stad Wuhan in China en de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) (Kamerstuk 25 295, nr. 77). Bij deze informeer ik u over het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO) van heden.

Stand van zaken

Sinds gisteren is het aantal zieken in China weer opgelopen en is het bericht binnengekomen dat ook in Duitsland iemand besmet is met het coronavirus. In Nederland zijn tot dusver geen gevallen bekend, maar worden wel regelmatig mensen getest op het virus. Deze mensen komen binnen bij de huisarts, die meldt de verdenking bij de GGD. De GGD of het lokale ziekenhuis doet dan de afname van het monster (met een keelswapje) en stuurt dit door naar het RIVM. De diagnostiek wordt dan zowel bij het RIVM als bij Erasmus MC uitgevoerd. We zijn als Nederland goed voorbereid en alert.

Het RIVM houdt de situatie scherp in de gaten. Het advies van het OMT dat ik u gisteren heb doen toekomen, gaat uit van de huidige situatie. Als de situatie verandert, is er vervolgoverleg met experts en volgen mogelijk nieuwe maatregelen. Op de website van het RIVM kunnen mensen zien hoe te handelen, de informatie en «Vragen en Antwoorden» worden doorlopend geactualiseerd. Voor publieksvragen heeft het RIVM een telefoonnummer beschikbaar (030–2749111). VWS staat permanent met het RIVM in contact.

Advies BAO

De bestuurlijke partners in het BAO onderschrijven de adviezen van het OMT. De meldplicht voor een infectie met het 2019-nCoV in categorie A gaat vandaag in met publicatie van de regeling op internet. Morgen wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. De informatievoorziening op Schiphol Airport via schermen boven de bagagebanden wordt vandaag geregeld. De brede casusdefinitie (dat wil zeggen mensen met longklachten en koorts die in de afgelopen 14 dagen in Wuhan zijn geweest of in contact hebben gestaan met een besmette patiënt) is

via een Inf@ctbericht naar de medische beroepsgroepen gecommuniceerd. In het BAO is ook gesproken over de mogelijkheden voor isolatie. Uit een eerste voorlopige inventarisatie is gebleken dat er bij het deel van de ziekenhuizen dat al gereageerd heeft, ongeveer de helft, meer dan 200 IC-bedden met strikt aërogene isolatie zijn.

Naast de adviezen van het OMT heeft het BAO nog twee andere aandachtspunten genoemd. Zij staan een inventarisatie van de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor, vooral voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. We doen deze inventarisatie samen met de beroepsgroepen, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de veiligheidsregio’s.

Het BAO onderschrijft ook de maatregel om geen entry-screening op Schiphol uit te voeren en ook het gebruik van mondkapjes niet te adviseren. Overigens kunnen mondkapjes buiten de zorgsector wel gebruikt worden door bijvoorbeeld personeel van vliegmaatschappijen of op luchthavens. Dit personeel, vaak de gehele dag aanwezig op de luchthaven, heeft een ander blootstellingsrisico dan passagiers, die doorgaans slechts kort op de luchthaven aanwezig zijn. Het ter beschikking stellen van mondkapjes en uitleg over het gebruik is in die gevallen een verantwoordelijkheid van de werkgever op basis van de Arbeidsomstandighedenwet.

Ten slotte vraagt het BAO om een intensivering van de informatievoorziening, niet alleen aan het publiek, maar ook aan de veiligheidsregio’s. We hebben hierover diverse afspraken gemaakt, het RIVM zal onder andere zorgen voor voorlichting tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

We staan met Caribisch Nederland – in overleg met het RIVM – in contact over de uitvoering van de maatregelen aldaar.

De ontwikkelingen gaan snel en worden zoals gezegd permanent gemonitord en waar nodig van een reactie voorzien. Mocht uw Kamer daar prijs op stellen, ben ik gaarne bereid op korte termijn een technische briefing te organiseren met daarbij in ieder geval het deskundigenteam van het RIVM.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins