Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 757

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 757 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2020

Aangezien uw Kamer de eerstvolgende stand van zakenbrief op 8 december ontvangt, informeer ik u met deze brief over het 88e advies van het Outbreak Management Team (OMT).

OMT-advies

Het OMT is op 20 november bijeen geweest om te adviseren over de situatie rondom de COVID-19-uitbraak.

Het advies beslaat de volgende onderdelen:

  • 1. Verloop van de epidemie

  • 2. Aanpassing maatregelenpakket

  • 3. Signaalwaarden in de routekaart

  • 4. Grootschalig en frequenter testen

  • 5. Overig: thuisblijfbeleid voor kinderen met ouders die zorgmedewerker zijn en preventief testen in verpleeghuizen.

Voor de inhoud van het advies verwijs ik u naar de bijlage1.

BAO-advies

Het BAO dat maandag 23 november heeft plaatsgevonden, heeft kennisgenomen van het epidemiologisch beeld. In het advies wordt een waarde voor het reproductiegetal genoemd van 0,99 op basis van het aantal positieve meldingen. De waarde voor het reproductiegetal berekend op basis van ziekenhuisopnames en IC-opnames is 0,94. Deze R-waarden zijn gebaseerd op gegevens van 5 november. In het BAO heeft de voorzitter van het OMT gemeld dat de R-waarde nu 1,02 is, gebaseerd op gegevens van 6 november. In zijn toelichting gaf hij verder aan dat de stagnatie volgens het OMT komt door de verminderde compliance van de maatregelen in de brede zin van het woord.

Het BAO heeft benadrukt dat duidelijkheid en een duidelijk perspectief belangrijk is, ook om de samenleving geen valse hoop te geven.

Met betrekking tot signaalwaarden in de routekaart neemt het BAO het advies van het OMT over.

Ten aanzien van grootschalig testen onderschrijft het BAO het risico bij gebruik om de maatschappij te openen en wacht de notitie van het OMT met de nadere uitwerking af.

Opvolging van het advies

Ten aanzien van het epidemiologisch beeld en de aanpassing van het maatregelenpakket, geldt dat de cijfers en het beeld nauwlettend door het kabinet zullen worden gevolgd. Besluitvorming door het kabinet hierover is voorzien voor 8 december.

Ten aanzien van signaalwaarden in de routekaart, heb ik kennisgenomen van het advies van het OMT en de reactie van het BAO daarop. Ik werk de komende tijd aan de verdere aanpassing van de routekaart. Ik zal uw Kamer hierover in de voortgangsbrief van 8 december nader informeren.

Ten aanzien van grootschalig en frequent testen, wacht ik de notitie van het OMT af, waarin ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden bij grootschalig en/of frequent testen.

De accordering van het OMT van de handreiking «Testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID 19», die binnenkort op de website van het RIVM wordt geplaatst, is behulpzaam. Deze geldt als aanvulling op de «Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 buiten de GGD-testlocaties» voor private/commerciële initiatieven. In de nieuwe handreiking «Testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID 19» wordt met name de rol van de bedrijfsarts beschreven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.