25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 319 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2020

Op 29 april jl. verzocht u mij na te gaan of het mogelijk is om een stuk met u te delen van de hand van de heer Hertogh en mevrouw Buurman, dat volgens een NOS-bericht van 27 april 20201 zou zijn besproken in het OMT. Ik heb over uw vraag overleg gehad met de voorzitter en secretaris van het OMT.

De taak van het Outbreak Management Team is om, gegeven de omstandigheden en op dat moment voorhanden zijnde kennis, het «best mogelijke professionele advies» uit te brengen aan het Bestuurlijk Afstemming Overleg (BAO) van het Ministerie van VWS.2 Na overleg in het BAO word ik geadviseerd door de voorzitter van het BAO. De samenstelling en werkwijze van het OMT staan beschreven in de publieksfolder «Landelijke Advisering bij Infectieziektedreiging en Crises», in te zien op de website van het RIVM.3

Het OMT bestaat uit 7 vaste leden: de voorzitter (de directeur Centrum Infectieziektebestrijding) en secretaris zijn in dienst bij het RIVM, de overige vaste leden vertegenwoordigen beroepsverenigingen van huisartsen en specialisten (NHG, NVMM, VIZ, AMT, LOI). Daaraan worden altijd deskundigen toegevoegd die wisselen afhankelijk van de problematiek en de agenda. In het geval van de meerdere COVID-19 OMT’s betreft het telkens tussen de 10 en 20 experts, afkomstig van het RIVM en uit de wetenschap, de beroepsverenigingen en het medische en epidemiologische werkveld. Het OMT is een zogenoemde gemengde adviescommissie.

De beraadslagingen en dus ook de minutenverslagen van het OMT zijn vertrouwelijk en de leden van het OMT beloven deze onderlinge vertrouwelijkheid te respecteren. De reden hiervan is te bewaken dat in het OMT door de leden zonder terughoudendheid vanuit inhoudelijk perspectief gediscussieerd kan worden. Het gezamenlijk advies wordt ter correctie en accordering aan de leden rondgezonden voordat de voorzitter het aan het BAO aanbiedt. Indien geen consensus bereikt wordt, dan wordt het verschil aan inzichten weergegeven.

Het concept-stuk dat door de leden Hertogh en Buurman voor discussie in het OMT werd ingebracht valt derhalve onder deze vertrouwelijkheid. Navraag leerde mij dat het onder aanname van vertrouwelijkheid in het OMT is ingebracht en het nooit de bedoeling is geweest van de opstellers dat dit concept-stuk buiten de kring van het OMT bekend gemaakt zou worden. De voorzitter en de leden hechten er aan dit ook zo te houden. Ik wil dat standpunt respecteren.

Ik moet u derhalve berichten dat de inhoud van het door u gevraagde stuk niet met de Kamer gedeeld kan worden. Ik vertrouw erop met bovengenoemde uitleg begrip kunt hebben voor het standpunt van de voorzitter en de leden van het OMT.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven