Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825282 nr. 11

25 282
Het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen)

nr. 11
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 december 1997

In het wetgevingsoverleg inzake de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW, nr. 25 282) van 3 november 1997 heb ik u toegezegd per overheidssector een overzicht te verstrekken van de stand van zaken m.b.t. de wijzigingen in de rechtspositie in verband met de invoering van de WAO voor overheidspersoneel per 1 januari 1998.

De stand van zaken is als volgt:

Sector Rijk:

Overeenstemming met werknemersvertegenwoordigers. Ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.

Sector Defensie:

Overeenstemming met de werknemersvertegenwoordigers. Wijzigingen zijn in november 1997 in het Staatsblad verschenen.

Sector Onderwijs:

Overeenstemming met werknemersvertegenwoordigers. Ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.

Sector Politie:

Er vindt overleg plaats met de werknemersvertegenwoordigers. Invoering zal naar verwachting materieel per 1 januari 1998 kunnen plaatsvinden.

Sector Rechterlijke Macht

Er vindt overleg plaats met de werknemersvertegenwoordigers.

Sector Provincies:

Overeenstemming met werknemersvertegenwoordigers. De wijzigingen worden door de provincies omgezet in algemeen verbindende voorschriften.

Sector Gemeenten:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen die in de gemeentelijke regelingen dienen te worden aangebracht.

Sector Waterschappen:

Er vindt nu nog overleg plaats met de werknemersvertegenwoordigers. Er wordt naar gestreefd de wijzigingen uiterlijk op 1 januari 1998 tot stand te brengen.

De wijzigingen hebben geen nadelige effecten voor de betrokkenen. Er is dan ook geen bezwaar tegen om vanaf 1 januari 1998 te handelen overeenkomstig de (technische) wijzigingen, terwijl een formalisering zijn beslag krijgt na dat tijdstip met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal