25 263
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 24 september 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VI, onderdeel A, wordt in de tweede volzin van de aanhef van het derde lid na het woord «proceskosten» de volgende zinsnede toegevoegd, luidende: dan wel vergoedingen voor immateriële schade, pensioenschade of aanvullingen op de te verwachten uitkering ingevolge deze wet.

Toelichting

Dit amendement beoogt te voorkomen dat behalve de proceskostenvergoeding een aantal andere door de kantonrechter toegekende vergoedingen met een bepaalde bestemming worden aangemerkt als loon in de zin van artikel 16, eerste lid van de Werkloosheidswet.

Rosenmöller

Naar boven