25 263
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 24 september 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, worden in artikel 670, vijfde lid, de woorden «tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de werknemer worden verricht zonder toestemming van de werkgever» vervangen door: tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de werknemer worden verricht en de werkgever daaraan op redelijke gronden zijn toestemming heeft onthouden.

Toelichting

Dit amendement beoogt neer te leggen dat het ontslagverbod wegens vakbondsactiviteiten in werktijd ook dient te gelden indien de werkgever zonder redelijke grond zijn toestemming aan deze activiteiten heeft onthouden.

Rosenmöller

Naar boven