Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725168 nr. 18

25 168
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)

nr. 18
MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Voorgesteld 28 mei 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in het huidige Eindexamenbesluit een mogelijkheid van vrijstelling van het centraal examen in geval van dringend bezwaar van het bevoegd gezag tegen een bepaald onderwerp is opgenomen;

overwegende, dat is voorgesteld deze mogelijkheid in het nieuwe Eindexamenbesluit te doen vervallen waarbij het voornemen bestaat sterk toe te zien op een zorgvuldige keuze van de examenstof;

overwegende, dat ook de Onderwijsraad expliciet adviseert om de vrijstelling voorzien in artikel 46 van het Eindexamenbesluit te handhaven;

verzoekt de regering, genoemde vrijstellingsmogelijkheid in het Eindexamenbesluit te houden, in die zin dat het in het nieuwe Eindexamenbesluit de vakken geschiedenis en staatsinrichting, onderscheidenlijk biologie betreft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies

Stellingwerf

Van de Camp

Schutte