Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725168 nr. 13

25 168
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)

nr. 13
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 20 mei 1997

In het wetgevingsoverleg van 12 mei 1997 is aan de orde gesteld de noodzaak van deskundigheidsbevordering van docenten ten behoeve van de invoering van de profielen tweede fase havo en vwo. Daarbij is gevraagd naar de middelen die hiertoe reeds ter beschikking staan en is voorts de motie Cornielje c.s. ingediend (TK 96/97, 25 168, nr. 9), waarin wordt gevraagd of het mogelijk is het voorstel van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs dat beoogt leraren in de bovenbouw twee uur per week vrij te roosteren, uit te voeren.

In verband daarmee kan na overleg in het Kabinet voor het schooljaar '97/'98 eenmalig een bedrag ter beschikking worden gesteld van f 50 mln. Dit maakt het mogelijk om leraren in de bovenbouw van havo en vwo 2 klokuren per week vrij te roosteren. Het Kabinet is hiermee akkoord gegaan onder conditie van invoering van de profielen per 1 augustus 1998.

De genoemde f 50 mln zijn vrijgemaakt in de begroting van OCenW:

f 17 mln in de sfeer van de materiële bekostiging. De scholen voor havo/vwo hebben de laatste jaren, vnl. uit de incidentele vernieuwingstoeslag, een bedrag ter beschikking gekregen voor huisvesting/mediatheek. Gezien de urgentie van een goede voorbereiding door alle leraren ligt het in de rede de desbetreffende middelen in '97/'98 aan te wenden voor de personele kant van de tweede fase.

f 8 mln door verschuivingen in geplande projectmatige uitgaven.

f 10 mln zijn vrijgemaakt gezien het verloop van de personele uitgaven in 1997.

f 15 mln zal van dekking worden voorzien in de Miljoenennota 1998.

Het bedrag van f 50 mln komt dus bovenop de middelen die reeds ter beschikking staan: zie het schema dat ik op 12 mei heb uitgereikt (bijlage). Hieruit blijkt dat in de jaren 1995 t/m 2001 aan aanvullende middelen, specifiek voor de nieuwe tweede fase, f 147 mln beschikbaar is. Daarnaast is ten behoeve van vernieuwing in het gehele voortgezet onderwijs aanvullend beschikbaar f 403 mln.

Een belangrijk deel van de gelden voor vernieuwing, zowel van het voortgezet onderwijs als geheel als van de tweede fase in het bijzonder, komt ten goede aan de deskundigheidsbevordering van de docenten en kan desgewenst ook worden benut om hen vrij te roosteren voor de voorbereiding op de nieuwe tweede fase.

Voorts wordt in herinnering gebracht dat 10% van de taakomvang van docenten beschikbaar is voor deskundigheidsbevordering. In geld uitgedrukt gaat het hierbij om ca. f 100 mln per jaar: 10% van de personele bekostiging die is toe te rekenen aan de bovenbouw havo/vwo (ca. f1 mld per jaar). Over de genoemde periode komt dit op f 700 mln in totaal.

Daarnaast zullen er voor de komende periode middelen ter beschikking worden gesteld ten behoeve van ICT en is er een voorziening getroffen van f 30 mln om scholen die problemen ervaren met de invoering van de lumpsum tegemoet te komen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Financiële onderbouwing Profiel tweede fase havo/vwo (x mln.) *= gelden die geheel of voor een groot deel naar scholen gaan.

Onderwerp1995199619971998199920002001Totaal
1. Voorbereidende nascholing management1.001.00     2.00
(= cursus Schetsen van het studiehuis)         
         
2. Schoolgebonden nascholingøntwikkeling5.005.005.305.305.30  25.90*
(= elk jaar f 10 000 per school)         
         
3. Vakontwikkeling10.908.608.908.106.10  42.60
(inclusief programmering verzorgingsinstellingen)         
(= vakontwikkelgroepen, SLO, wiskundeproject, ANW, etc.)         
         
4. Netwerken van scholen3.003.004.203.703.430.43 17.75*
(= elke netwerkschool f 15 000, 2 jaar lang)         
         
5. Procesmanagement Profiel 2e Fase3.003.001.851.851.851.08 12.63
         
6. Diversen2.002.002.002.002.00  10.00
         
7. Omscholing (excl. vervangingskosten = 11 mln.)         
• ANW 0.121.200.820.33  2.47*
• CKV1 0.120.180.740.62  1.65*
         
8. Structurele verniewingstoeslag materiële vergoeding20.0012.00     32.00*
(= extra geld voor verbouwing/mediatheek)  
Totaal (specifiek tweede fase havo/vwo)44.9034.8423.6322.5119.621.500.00147.00
Ter vergelijking de cijfers uit de beleidsreactie op tweede advies Stuurgroep:
Totaal24.9022.6020.9020.1018.10  106.60
Middelen beschikbaar voor heel VO i.v.m. vernieuwing:         
1. Verhoging schoolprofielbudget20.7042.2018.407.4014.50  103.20*
2. Nascholing (regulier)34.4038.9045.3545.3545.3545.3545.35300.06*
Totaal55.1081.1063.7552.7559.8545.3545.35403.26