Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725168 nr. 12

25 168
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)

nr. 12
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 mei 1997

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel I, onderdeel D, artikel 13, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid vervalt «wiskunde,».

2. Het tweede lid, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. voor het profiel cultuur en maatschappij:

1°. een moderne taal met de daarbij behorende letterkunde ter keuze van de leerling, of ter keuze van de leerling Latijnse taal en letterkunde of Griekse taal en letterkunde,

2°. ter keuze van het bevoegd gezag of, indien het bevoegd gezag daarvoor kiest, ter keuze van de leerling: een andere moderne of klassieke taal met de daarbij behorende letterkunde ter keuze van de leerling, of filosofie,

3°. culturele en kunstzinnige vorming,

4°. geschiedenis, en

5°. wiskunde.

3. In het derde lid, onderdeel b, vervalt «filosofie,».

B

Artikel VII, onderdeel C, eerste lid, onder b, wordt vervangen door:

b. het profieldeel van het profiel cultuur en maatschappij omvat:

1°. geschiedenis,

2°. wiskunde, en

3°. een moderne taal met de daarbij behorende letterkunde ter keuze van de leerling, of ter keuze van de leerling Latijnse taal en letterkunde of Griekse taal en letterkunde, en twee vakken ter keuze van de leerling uit: een andere moderne of klassieke taal met de daarbij behorende letterkunde, filosofie, maatschappijleer, aardrijkskunde, muziek, een van de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen), met dien verstande dat het bevoegd gezag beslist welke vakken waaruit de leerling kan kiezen, worden aangeboden.

Toelichting

Deze nota van wijziging, die ondergetekende indient mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, regelt twee soorten van wijzigingen voor het vwo:

1. de toevoeging van wiskunde als verplicht vak in het profieldeel cultuur en maatschappij en in verband daarmee het laten vervallen van wiskunde als afzonderlijk onderdeel van het gemeenschappelijk deel. Aldus wordt de systematiek wat dit betreft dezelfde als die bij het havo. Deze wijziging gaat in met ingang van 1 augustus 1998;

2. opneming, eveneens met ingang van 1 augustus 1998, van de mogelijkheid om in het profieldeel cultuur en maatschappij te kiezen uit:

– een derde moderne of klassieke taal met de daarbij behorende letterkunde ter keuze van de leerling, en

– filosofie.

Hierbij is tevens geregeld dat het bevoegd gezag beslist of de leerling kan kiezen tussen de – wel steeds door de leerling zelf uit het aanbod van de school gekozen – «andere moderne of klassieke taal» en filosofie. Wordt die keuzemogelijkheid niet aan de leerling geboden, dan is het daarmee aan het bevoegd gezag zelf om te beslissen welke vak (dus: een taal dan wel filosofie) onderdeel is van het profiel.

Het overgangsrecht is dienovereenkomstig aangepast. In artikel VII, onder C, eerste lid, onderdeel b, is het tijdelijke profieldeel cultuur en maatschappij geregeld. Het vak wiskunde is uit de daar vermelde keuzemogelijkheden gelicht en als verplicht vak opgenomen.

Voor een toelichting op de achtergronden van deze wijzigingen en over de doorwerking daarvan in het ontwerp-besluit tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met invoering van de profielen voortgezet onderwijs wordt verwezen naar de brief daarover aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 16 mei 1997, 25 168-11.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos