Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 13

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID DANKERS

Ontvangen 16 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 6, eerste lid, wordt vervangen door:

1. De gemeente stelt de werknemer slechts ter beschikking om arbeid te verrichten, indien blijkens een schriftelijke verklaring van de inlener het aantal werknemers, dat een dienstbetrekking heeft als bedoeld in artikel 4, werkzaam in de onderneming van de inlener niet meer bedraagt dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage van het totaal aantal in die onderneming werkzame personen, met dien verstande dat in de onderneming in ieder geval één werknemer is toegelaten.

II

In artikel 23, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 6, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: artikel 6, eerste lid.

III

In artikel 24, eerste lid, onderdeel c, wordt «artikel 6, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: artikel 6, eerste lid.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat bij het ter beschikking stellen van werknemers door de gemeente slechts één beperking geldt, te weten het maximum percentage inleenbare arbeidskrachten binnen een onderneming. Derhalve komen de toets op recent ontslag en de overeenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad te vervallen.

Dankers