Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725122 nr. 12

25 122
Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID DANKERS

Ontvangen 16 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Een krachtens het derde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de algemene maatregel van bestuur betreffende de hoogte van het subsidiebedrag voor werkgevers en de subsidievoorwaarden, niet eerder in werking treedt dan acht weken na de uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. In de tussenliggende tijd kan dan overleg met de regering over de amvb plaatshebben.

Dankers