25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 254 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2020

In deze brief informeer ik uw Kamer dat de Europese Commissie vandaag het besluit bekend heeft gemaakt de lopende formele onderzoeksprocedure naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA Systems BV uit te breiden.

Opening van een formele onderzoeksprocedure of de uitbreiding daarvan betekent niet dat vaststaat dat sprake is van staatssteun. Opening van een formele onderzoeksprocedure of de uitbreiding daarvan betekent dat de Europese Commissie twijfels heeft of sommige aspecten van de belastingheffing hebben geleid tot bevoordeling van Inter IKEA Systems BV. Nader onderzoek moet plaatsvinden om definitief te kunnen beoordelen of daadwerkelijk sprake is van staatssteun.

Nederland onderschrijft het belang van het onderzoek van de Europese Commissie naar staatssteun. Belastingheffing mag geen ruimte bieden voor bevoordeling van individuele bedrijven en mag niet tot verstoring van de interne markt leiden. Nederland zal dan uiteraard ook meewerken aan het onderzoek.

Bij de opening van de formele onderzoeksprocedure in december 2017 heeft de Europese Commissie aangegeven onder andere te onderzoeken of de prijs die in een ruling is vastgesteld voor de door Inter IKEA Systems BV in 2012 verworven intellectuele eigendomsrechten zakelijk was. Sinds de opening van de formele onderzoeksprocedure zijn de onderliggende feiten en omstandigheden uit deze ruling gewijzigd. De Europese Commissie heeft vandaag bekend gemaakt dat Inter IKEA Systems BV op de verworven intellectuele eigendomsrechten is gaan afschrijven. De Europese Commissie wil onderzoeken of door middel van deze afschrijvingen voordeel is verleend en daardoor in strijd is gehandeld met de staatssteunregels. De uitbreiding van de procedure gaat derhalve niet over de rulings die gesloten zijn tussen Inter IKEA Systems BV en de Belastingdienst, maar over de afschrijvingen die hebben geleid tot aangepaste aangiften en aanslagen.

Ik kan op dit moment niet dieper inhoudelijk ingaan op de belastingheffing van Inter IKEA Systems BV. Artikel 67 AWR verbiedt mij om mededelingen te doen over individuele personen of bedrijven.

Nederland is het uitbreidingsbesluit zorgvuldig aan het bestuderen en krijgt de mogelijkheid om binnen twee maanden te reageren. Andere belanghebbenden kunnen op het uitbreidingsbesluit reageren nadat de niet-vertrouwelijke versie van het besluit is gepubliceerd. De Europese Commissie streeft ernaar binnen 18 maanden na de inleiding/uitbreiding van de procedure een definitief besluit vast te stellen.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Naar boven