Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724868 nr. 7

24 868
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enkele andere fiscale wetten in verband met de openstelling van bezwaar en beroep tegen een aantal fiscale beschikkingen

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 november 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel I worden de onderdelen A tot en met D geletterd B tot en met E en wordt voor het tot onderdeel B geletterde onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

A. In artikel 22j wordt «de voldoening of de inhouding» vervangen door: «de voldoening of de inhouding onderscheidenlijk de afdracht».

2. In artikel V, onderdeel E, wordt in artikel 28a,derde lid, na «beschikking» ingevoegd: waarin de in de vorige volzin bedoelde voorwaarden zijn opgenomen.

Toelichting

Onderdeel 1

Met het wetsvoorstel wordt onder meer bezwaar en beroep mogelijk gemaakt voor de inhoudingsplichtige tegen het bedrag aan belasting dat hij op aangifte heeft afgedragen. Met de wijziging van artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de aanvang van de termijn voor het instellen van bezwaar en beroep voor deze gevallen vastgesteld op de dag na die van de afdracht van de belasting.

Onderdeel 2

Ter voorkoming van misverstanden wordt voorgesteld uitdrukkelijk te bepalen dat de inspecteur de gestelde voorwaarden opneemt in de voor bezwaar vatbare beschikking. Aangesloten wordt bij de in artikel V, onderdelen B en C, gehanteerde formuleringen van artikel 15, eerste lid, en artikel 15a, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend