Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200224797 nr. 26

24 797
Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

nr. 26
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JONKER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 9 april 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 4 worden twee leden toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van het eerste lid worden justitiële gegevens betreffende misdrijven tegen de zeden als bedoeld in de artikelen 240b tot en met artikel 250 van het Wetboek van Strafrecht uit de justitiële documentatie verwijderd na het overlijden van de betrokken persoon.

5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald ten behoeve van welke organisaties en in welke gevallen de justitiële gegevens, bedoeld in het vierde lid, na verloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar dienen te zijn.

Toelichting

De indiener wenst een uitzondering te maken op de bewaartermijn wat betreft bepaalde categorieën van zedendelicten. Zedendelinquenten vormen een bedreiging voor onze maatschappij en zorgen voor veel maatschappelijke onrust. Potentiële slachtoffers moeten zo goed mogelijk beschermd worden tegen personen die in het verleden ten gevolge van een zedendelict in aanraking zijn geweest met Justitie. De gegevens dienen beschikbaar te zijn ten behoeve van organisaties, waarin er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Zo kan gedacht worden aan de verhouding docent-minderjarige leerling en hulpverlener-wilsonbekwame. Deze organisaties moeten in staat worden gesteld om van een eventueel toekomstig werknemer een verklaring omtrent het gedrag te verlangen. Bij de beslissing omtrent de afgifte van de verklaring dient te worden gekeken naar de relevante gegevens. De indiener wil de bewaartermijn voor deze groep verlengen tot na het overlijden van die persoon, zodat een dergelijk persoon niet in staat is ooit nog tijdens zijn werkzame leven in een dergelijke afhankelijkheidsrelatie terecht te komen.

Jonker