Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200224797 nr. 17

24 797
Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID KUIJPER

Ontvangen 21 maart 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 57g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 57h

De Handelsregisterwet 1996 wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

1. Bij het doen van een opgave ter inschrijving in het handelsregister overleggen de op grond van artikel 5 daartoe verplichte personen bij de eerste opgave een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 27 van de Wet justitiële gegevens en bij de andere voorgeschreven opgaven voor zover iemand voor die personen in de plaats treedt.

2. Bij het ontbreken van de verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt de opgave niet in behandeling genomen.

Toelichting

Onderhavig amendement ziet erop toe dat een ieder die zich in het handelsregister in wil laten schrijven een verklaring omtrent gedrag over dient te leggen.

Het feit dat een bestuurder van een onderneming is ingeschreven in het handelsregister zegt niets over de «betrouwbaarheid» van de betreffende persoon.

Inschrijving in het handelsregister wordt door derden gezien als een teken van betrouwbaarheid van de ingeschreven personen. In de huidige systematiek van het handelsregister is dat niet het geval. Voor zover het niet de oprichting van een NV of BV betreft kan een persoon die veroordeeld is voor bij voorbeeld oplichting zich moeiteloos (opnieuw) in het handelsregister laten inschrijven.

Kuijper