Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200224797 nr. 14

24 797
Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

nr. 14
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 september 2001

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 27 wordt na «natuurlijke» telkens ingevoegd: persoon.

B

Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «over de afgifte van die verklaring» vervangen door: over de bijzondere omstandigheden in zijn gemeente voorzover deze van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

C

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Onze Minister kan bij zijn onderzoek met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon kennis nemen van met betrekking tot de aanvrager vermelde justitiële gegevens in de justitiële documentatie alsmede van gegevens uit de politieregisters, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet politieregisters met uitzondering van de gegevens waarover op grond van artikel 20 geen mededeling kan worden gedaan aan de verzoeker, die gebruik maakt van zijn recht, als bedoeld in artikel 17, eerste lid.

2. In het tweede lid wordt aan het slot na de punt een zin toegevoegd, luidende: De uitzondering, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing.

D

Het derde lid van artikel 35 vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

E

Artikel 57a komt te luiden:

Artikel 57a

De Wet politieregisters wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 13a, derde lid, wordt «kan de verstrekking ingevolge de artikelen 14 en 15, eerste lid, onder b en c» vervangen door: kan de verstrekking ingevolge de artikelen 14 en 15, eerste lid, onder b, c en d.

2. Het eerste lid van artikel 15 van de Wet politieregisters wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder vernummering van het tweede en derde subonderdeel van onderdeel b, tot eerste en tweede subonderdeel vervalt het eerste subonderdeel.

b. Er wordt een onderdeel d toegevoegd, luidende:

d. de Minister van Justitie voorzover hij deze behoeft voor de afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag.

F

Na artikel 57f wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 57g

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 februari 2001 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs onder meer in verband met de onderwijsbevoegdheid voor het geven van onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening en de verklaring omtrent het gedrag (27 616) eerder tot wet wordt verheven en in werking treedt dan het onderhavige wetsvoorstel komt artikel 53 als volgt te luiden:

Artikel 53

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a, van artikel 4.2.1. wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

2. In artikel 4.2a.1 wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

Toelichting

Onderdeel A bevat technische aanpassingen van artikel 27.

De wijziging van artikel 29a in onderdeel B is in de nota naar aanleiding van het nader verslag toegelicht.

In onderdeel C is de wijziging van het eerste lid van artikel 33 van taaltechnische aard.

Op de aanvulling van het tweede lid van artikel 33 is ingegaan in de nota naar aanleiding van het nader verslag.

De wijziging van artikel 35 in onderdeel D is in de nota naar aanleiding van het nader verslag aan de orde gesteld.

De wijziging van artikel 13a, derde lid van de Wet politieregisters in onderdeel E is in de nota naar aanleiding van het nader verslag toegelicht. Voorts is artikel 15 van de Wet politieregisters in die zin aangepast dat de burgemeester geen gegevens uit het politieregister ontvangt, aangezien zijn adviesbevoegdheid daartoe niet noodzaakt. Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging van artikel 29a. Daarop is in de nota naar aanleiding van het nader verslag nader ingegaan.

Onderdeel F bevat een technische aanpassing.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals