Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200024797 nr. 11

24 797
Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

nr. 11
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 augustus 2000

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 10) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

Het opschrift wordt vervangen door: Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

II

In titel 2, afdeling 1, artikel 3, vervalt éénmaal: de.

III

In titel 2, afdeling 2, artikel 8, derde lid, wordt achter «dezelfde bevoegdheid» ingevoegd: is verleend.

IV

In titel 2, afdeling 3, artikel 24, tweede lid, wordt «in geval» vervangen door: ingeval.

V

In titel 2, afdeling 3, artikel 32, eerste lid, wordt «omtrent het gedrag indien,» vervangen door: omtrent het gedrag, indien.

VI

In titel 3, artikel 40h, tweede lid, wordt «in geval» vervangen door: ingeval.

VII

In titel 4 komen de artikelen 49 en 50 als volgt te luiden:

Artikel 49

In artikel 33 en 126, telkenmale het eerste lid, onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395)» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

Artikel 50

In het eerste lid, onder a, van artikel 3 van de Wet op de expertisecentra wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395)» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

VIII

In titel 4, artikel 58a wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister.

IX

In titel 4, artikel 60, wordt «kan worden» vervangen door: wordt.