Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724776 nr. 9

24 776
Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN

Ontvangen 6 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XL wordt vervangen door:

ARTIKEL XL. WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

In de Wet op de ondernemingsraden wordt artikel 27, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering» vervangen door: een regeling met betrekking tot een ouderdoms- of nabestaandenpensioenverzekering.

2. Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel l door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

m. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 75a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat aan de ondernemingsraad instemmingsbevoegdheid wordt gegeven met betrekking tot de vaststelling van een regeling tot het eigen risico dragen. In het wetsvoorstel wordt slechts een adviesbevoegdheid gegeven.

Marijnissen