Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724776 nr. 7

24 776
Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 4 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXXIX wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

Aa

Artikel 5 wordt vervangen door:

Artikel 5

1. Voor een werkgever die per 100 werknemers minder dan 5 gehandicapte werknemers in dienst heeft wordt een opslag op de gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, vastgesteld. Deze opslag bedraagt ten hoogste 20 procent van de totale door de werkgever verschuldigde premie.

2. Voor een werkgever die per 100 werknemers 5 of meer gehandicapte werknemers in dienst heeft wordt een korting op de gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, vastgesteld.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de hoogte van de opslag en de korting bedoeld in het eerste en tweede lid, geregeld.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd om via extra financiële prikkels werkgevers te stimuleren gehandicapte werknemers in dienst te nemen, zonder daarbij over te gaan tot een verplichte quotering in de Wet arbeid gehandicapte werknemers.

Van Dijke