Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724776 nr. 11

24 776
Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL

Ontvangen 13 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXXII, onderdeel D, wordt vervangen door:

D

Artikel 69 wordt vervangen door:

Artikel 69

1. De vrijwillig verzekerde heeft recht op ziekengeld, indien hij wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van hem passende arbeid, behoudens indien de verzekerde recht op uitkering heeft op grond van artikel 22, vijfde of zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

2. De vrouwelijke vrijwillig verzekerde, met uitzondering van de persoon die verzekerd is op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, heeft recht op ziekengeld in verband met haar bevalling.

Toelichting

Het gewijzigde artikel 69, eerste lid, houdt verband met het amendement op het wetsvoorstel WAZ, dat ertoe strekt ook ziekte ten gevolge van zwangerschap en bevalling te verzekeren op grond van die wet (24 758, nr. 16). Indien een vrouwelijke WAZ-verzekerde recht heeft op uitkering ter zake van ziekte als gevolg van zwangerschap en bevalling en zij daarnaast vrijwillig is verzekerd op grond van de Ziektewet, ligt het in de rede om uit hoofde van die vrijwillige verzekering geen uitkering te verstrekken bij ziekte als gevolg van zwangerschap en bevalling. Onderhavig amendement strekt er toe dat te regelen. Het voorgestelde tweede lid van artikel 69 is ongewijzigd.

Biesheuvel